ความเลินเล่อ

เดินเล่อเกิดที่แท้ ถึงสาม
คือเลินเล่อมะเมอความ นิดน้อย
คือเลินเล่อโดยนาม มัชฌิ มานา
คือเลินเล่อเสริมสร้อย เซอะซ้ำเนืองหนา
โพธิสัตว์สืบสร้าง บารเมศ
เปนมยุรราชเขตร ป่าล้ำ
เพราะบาปพิบัติเภท พรานดัก ติดแฮ
อกุศลชักซ้ำ โศกต้องติดขัง
เลินเล่อเกิดแต่เบื้อง บาปหนา
โพธิสัตวราชา ชาติแร้ง
เห็นไกลสิบโยชน์ตา ตลอด แลแฮ
ติดบ่วงพรานใจแห้ง เหตุด้วยบาปหลัง
หลากเลินเล่อละแก้ว พุทโธ
หลากเลินเล่อละธรรโม มืดคลุ้ม
หลากเลินเล่อละสังโฆ อริย วงษ์เอย
หลากเลินเล่อบาปกลุ้ม กลบพ้องไภยผลาญ
เลินเล่อเฉชั่วด้วย เด็ดคุณ
เลินเล่อละลืมบุญ ปลักแปล้
เลินเล่อลิดอุดหนุน หนักช่วย ไฉนนา
เพียงพลาดตกเหวแล้ แหลกสิ้นสังขาร
เลินเล่อเปนช่องชั้น ฉิบหาย
เลินเล่อเปนโทษราย รอบแท้
เลินเล่อเปนศรปราย ปรุสอด เสียบแฮ
เลินเล่อบาปเหลือแก้ กลุ่มกลุ้มไภยแผลง
เลินเล่อเผลอเพิกสิ้น เสียการ
เลินเล่อโทษโหดหาญ เหตุฮ้วน
เลินเล่อละวิจารณ์ เจ็บจ้วง ทรวงนา
เลินเล่อบาปหยาบล้วน ลิดให้หายโหย
เลินเล่อหลากมากพลั้ง แผดลง
เลินเล่อแหลกเพียงผง เผ่าร้อน
เลินเล่อละลาภยง ยับทั่ว ทุกข์แฮ
เลินเล่อบาปเบียฬต้อน ตกโอ้อนาถา
เลินเล่ออาจอวดก้อ กูดี
เลินเล่อหมายมากมี ทรัพย์สู้
เลินเล่อนึกหลบหนี จะรอด ตัวแฮ
เลินเล่อสามเหลือกู้ เกิดด้วยอกุศล
๑๐ เลินเล่อมากมักเพี้ยน พังทลาย
เลินเล่อโทษทัณฑ์หมาย ไม่รู้
เลินเล่อดุจเมฆราย รุมมืด จันทร์แฮ
เลินเล่อบาปเบียฬอู้ อัดโอ้อับเข็ญ
๑๑ เลินเล่อกรรมติดต้อน ตามทัน
เลินเล่อกรรมเหหัน เหตุร้าย
เลินเล่อกรรมจนจัน จังจาก ชีพนา
เลินเล่อกรรมยับย้าย ยุ่งด้วยเวรหลัง
๑๒ เลินเล่อการเร่ร้าย รวนเร
เฉยเฉอะเซอะเทเล ทอดไว้
คราวการมักปรวนเปร บาปวุ่น วนเวย
โทษทุกข์ทับถมได้ เดือดร้อนรุมถึง
๑๓ มีทรัพย์นับดื่นด้วย โดยเพลิน
จำหน่ายฟูมฟายเผิน ไป่ยั้ง
กาลหาประดาเกิน เลินเล่อ เลยแฮ
หมดมอดทอดตนตั้ง ตกต้องแสนเข็ญ
๑๔ เลินเล่อขายสิ่งค้า ขาดทุน
เลินเล่อสิเสียบุญ บาปใกล้
เลินเล่อราชทรัพย์หนุน เนื่องแน่ โทษนา
เลินเล่อโรคเข็ญไข้ มากแล้วฤาหาย
๑๕ เลินเล่อจะละได้ โดยสอน
สืบสติปัญญารอน ริแก้
หลีกเลินเล่อสมทอน ทางโทษ ใจแฮ
ปราชญ์กล่าวสาธุแท้ ที่นี้นามเฉลิม
๑๖ ชาญฉลาดฦกล่อชั้น เชิงไถล
คือเลินเล่อฝันไป ปกส้อน
หลอนเลินเล่อคมใน นึกฦก ลับแฮ
เลินเล่อฉลาดต้อน ตอบแต้มเติมเฉลิม
๏ เลินเล่อสิบหกพื้น พระธรรม์ กิติ์นา
เติมแต่งแผลงนุสันธิ์ สาธุ์พร้อง
เฉลิมพระราชบัญ ญัติอย่าง พระสงฆ์เฮย
สมเหตุหอพระสมุดส้อง สืบไว้วงษ์สวรรค์

พระธรรมกิติ์ ( แจ้ง ) วัดรังษีสุทธาวาศ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ