ความมั่งมี

มีอาหารอิ่มเลี้ยง แรงกาย
ผ้าปิดกันเย็นสบาย แบ่งร้อน
อาไศรยเย่าเรือนหาย ลำบาก
ยามป่วยยาช่วยต้อน โรคร้างแรมไกษย
ผิวใครมีสิ่งเลี้ยง ชีวิตร นี้ฮา
พอสบายกายจิตร ครบแล้ว
ยังประกอบกิจคิด มีมาก อีกพ่อ
นับว่ามั่งมีแคล้ว จากต้องจำเปน
อนึ่งเห็นทรัพย์สิ่งอื้อ อเนกนัก
ต่างมนุษย์ต่างรัก อยากได้
ขวนขวายคิดหมายจัก จวบมั่ง มีพ่อ
เพราะว่ามั่งมีให้ ศุขให้ยินดี
เออมีใจอยากได้ เหมือนกัน ทั่วฮือ
ไฉนรับผลผิดผัน แผกเค้า
ออจะมั่งมีบัน เทิงศุข ก็ดี
เพราะประพฤติชอบเต้า คติทั้งไตรทวาร
บันดาลทรัพย์มากด้วย มรฎก
ประพฤติชั่วตัวกลับตก ยากไร้
คนจนอุส่าห์ยก ตนพาก เพียรพ่อ
กลับจะมั่งมีได้ เหตุด้วยอวยผล
มั่งมียลอย่างเฟ้น เห็นสอง ทางพี่
หนึ่งเคราะห์หนึ่งผลสนอง เพิ่มให้
เกิดที่มั่งมีครอง มรฎก มากแฮ
มีเคราะห์เพราะว่าได้ อุบัติขึ้นเปนเอง
ปางเพรงตกยากสู้ แสวงทรัพย์
ผลที่เพียรเวียนกลับ มากได้
มีผลเพราะผลทับ ทวีเพราะ เพียรพ่อ
สองอย่างต่างทำให้ มนุษย์รู้ทางรวย
ลเมอด้วยไม่แจ้งเรื่อง ทรัพย์ประสงค์ ใดเพื่อน
ดาลสดุดจิตรมนุษย์หลง โลภคว้า
อาสัตย์คดโกงลง เอาแต่ ทรัพย์พ่อ
ทุจริตผิดผลหน้า หักได้หลงมือ
ทรัพย์คือสิ่งเครื่องเกื้อ ความศุข เราฮา
ผิวทรัพย์กลับทำทุกข์ ทุ่มให้
ควรฤาจักโลภรุก ริคด โกงนอ
กลับพลาดมาทประโยชน์ได้ ทุกข์ด้วยตัวทำ
๑๐ กรรมชอบตอบศุขให้ เห็นทัน ตาพ่อ
กรรมผิดติดทุกข์รัน ทดร้อน
หาทรัพย์นับจะบัน เทาทุกข์ เราฮือ
ผิวทรัพย์กลับโทษย้อน ทุกข์เข้าเอาไฉน
๑๑ ตั้งใจหาศุขเลี้ยง ชีวิตร ตนเทอญ
รวยเพราะโกงอย่าคิด โลภเรื้อ
แม้รวยเพราะสุจริต รวยเร่ง รวยพอ
เผื่อแผ่แพร่ประโยชน์เกื้อ แก่บ้านเมืองเฉลิม
๑๒ ฮึกเหิมเคลิ้มจิตรด้วย อยากมี มากเพื่อน
ลโมภเล่นเสี่ยงเคราะห์ดี เคราะห์ร้าย
แทงหวยถั่วโปตี นกไก่ พนันพ่อ
อยากมั่งมีเหมือนย้าย ยักเข้าตาจน
๑๓ ขวนขวายขายค้ามุ่ง เงินทอง
คิดรับราชการปอง ชอบแล้ว
หวลกลับสับประสงค์สอง จำพวก หมายแล
นาจักเสียประโยชน์แคล้ว คลาศทิ้งทางดี
๑๔ มั่งมีก็อยากด้วย กันแทบ สิ้นเนอ
ควรแยกใจอย่าแอบ คู่คล้อง
ส่วนรับราชการแบบ หาชอบ คุณเทอญ
ส่วนอยากมั่งมีต้อง คิดค้าหาผล
๑๕ แม้นรคนสองจิตรเคล้า หากิน
เอาราชการเปนดิน แด่นค้า
พานิชคิดแสวงสิน ทรัพย์ถ่าย เดียวเพื่อน
กลัวจักละชอบคว้า รวบคว้าเงินกำ
๑๖ สิบลำกำปั่นค้า เงินทอง
ไป่เท่ากษัตริย์ปอง ปกเลี้ยง
กายจิตรคิดถวายสนอง พระเดช ท่านเทอญ
ผลจักพาชอบเพี้ยง เพิ่มร้อยแรงทุน

กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ