ความหวังใจ

นามธรรมอันชื่ออ้าง หวังใจ
คือว่าความคิดใน จิตรนั้น
หมายมุ่งแต่ศุขไป ภายน่า เชียวนา
ส่วนทุกข์ไม่คิดคั้น คาดเค้าคเนเห็น
เปนความมีเชื่อเชื้อ เจือปน
กับส่วนความฉงายฉงน อยู่บ้าง
หมายภายน่าเอาผล อันปราถ นาแฮ
ผิวเชื่อเต็มรอบข้าง เรียกไว้วางใจ
วิไสยหวังจิตรนี้ จักหนูน
ความอยากให้มากมูล ไม่ยั้ง
เพราะนึกว่าอาดูร จักดับ
เห็นสบายหายทั้ง ทุกข์พ้นมลหมอง
ฤทธิของหวังจิตรล้ำ เหลือดี
ประกอบให้คนมี ชีพชื้น
ถึงว่าทุกข์ทุกข์ทวี สักเท่า ไรนา
คงจะทนอัดสอื้น อยู่ได้ โดยหวัง
ยังยิ่งกว่านี้อีก พึงเห็น
คือเมื่อไม่ลำเค็ญ อยู่แล้ว
หวังใจจักได้เปน ศุขภาค น่าฤา
อุส่าห์ทนทุกข์แล้ว เพื่อซื้อเงาสบาย
ชายหญิงเด็กใหญ่ล้วน ย่อมหวัง ใจเฮย
ไวยอ่อนก็กำลัง มากกลุ้ม
เจริญไวยก็ประทัง ลดหย่อน ลงนา
ผิวขาดหวังใจคุ้ม จิตรแล้วเต็มที
หวังใจดีชั่วนั้น เปนตาม กรรมแล
ทำชอบถึงมีกรรม ทุกข์แท้
หวังผลเช่นพยายาม เรียนวิท ยาฤา
คือว่าหวังชอบแล้ เยี่ยงนี้เปนแผน
คนแกนประพฤติร้าย ทุจริต
ถึงไม่ลำบากจิตร นักไซร้
หวังใจว่ามิดชิด เฉกปด เขาฤา
คือว่าหวังชั่วให้ โทษร้อนรนทรวง
ปวงโคลงอันกล่าวแล้ว โดยลัก ษณเฮย
ตามบุราณท่านชัก เทียบค้น
ไม่เลียมและลองจัก จาระ ไนนอ
หวังลาภยศเปนต้น เล่ห์นี้เหลือหลาย

กรมพระเทวะวงษ์วโรประการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ