ความรัก

๏ รักใครจะรักแม้น ชนกนารถ
รักบ่อยากจะคลาศ สักน้อย
รักใดจะมิอาจ เทียมเท่า ท่านนา
รักยิ่งมิอยากคล้อย นิราศแคล้วสักวัน

สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

เมื่อยังเสด็จดำรงพระยศ เปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

รักสนิทผิดสนัดโอ้ อาดูร
รักญาติรักประยูร ชอบแล้ว
รักคบเพื่อนพาลภูล ผิดเพิ่ม ให้แฮ
รักกุศลฤาแคล้ว คลาศเมื้อเมืองสวรรค์
รักสัตย์สุจริตได้ ดลศุข สวัสดิแฮ
รักเท็จจักนำทุกข์ โทษให้
ผิรักแต่การสนุก ทุกข์สนัด เจียวพ่อ
รักรอบรู้กิจไว้ เที่ยงเอื้ออวยผล
รักนักนักหน่ายน้ำ จิตรจาง พลันนา
รักแต่พอเปนกลาง ยืดแท้
ถึงรักก็อย่าวาง ใจว่า รักเฮย
เกลือกรักจักคลายแก้ ยากพ้นพันทวี
เปนคนควรรักแส้ สงวนวงษ์
รักชาติตระกูลพงษ์ เผ่าพ้อง
รักจริงก็ควรจง จิตรโอบ เอื้อเอย
รักยศรักศักดิ์ต้อง เสพย์ไท้ภูธร
รักเมียรักมิตรแม้ รักดไนย ก็ดี
หมิ่นรักแสนรักใคร ทั่วหล้า
ไป่เทียบเท่าเทียมใจ รักอาต มะเฮย
รักชีพรักแรงกล้า ยิ่งพ้องพงษ์พันธุ์
ข้าใดไม่รักเจ้า จอมปราณ ตนนา
ทุกข์เท่าทุกข์ทนทาน รับสู้
อาสาสู่กันดาร ชีพทอด แทนเฮย
ข้าชนิดนี้ผู้ ปราชญ์ซ้องสรรเสริญ
ว่ารักเทียมเท่าด้วย ดวงชี วาตม์นา
รักหากปากพาที เทอดอ้าง
ไป่จริงเพราะไป่มี ใครร่วม ตายแฮ
เปนแต่คำคิดข้าง ล่อเล้าโลมหญิง
โคลงเดิมสิบแปดถ้วน ถี่แถลง แล้วแฮ
ยากจะหลีกลี้แฝง ฝ่าด้น
ท่านเก็บคดีแจง แจกเลอียด นักเนอ
เหลือที่จะคิดค้น แปลกข้อคดีเติม

พระยาศรีสุนทรโวหาร ( น้อย )

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ