ความเบื่อ

บรรยายความเบื่อเบื้อง ปฐมไวย
เกล้าจุกช้าถูไค ขัดขมิ้น
กลางวันข่มให้ไส ยาศน์ทุก วันแล
แขงขัดดัดกรดิ้น เหย่าร้องสุดเสียง
เบื่อทุคนธ์ชาติร้าย รอฆาน
อีกรศอาหารพาน เผ็ดร้อน
เค็มจืดขื่นขมหวาน ฝาดเฝื่อน
เสื่อมศุขทุกข์เทวศข้อน ขุ่นไข้ลำเค็ญ
เบื่อโภชน์ยามพยาธิ์พ้อง พานสกนธ์
เบื่อสนุกปางอับจน จิตรเศร้า
ทำนาเบื่อคราวฝน ไป่ตก
เบื่อแดดแผดเผ่าเร้า อบร้อนอ่อนรหาย
เบื่อโรคเบียนเบียดเร้า รึงทรวง
เบื่อภิริยาหึงหวง โหดเหี้ยม
เบื่อบุตรหลุกหลิกลวง หลอกพ่อ แม่นา
เบื่อมิตรคอยส่อเสี้ยม สอดแย้งยุยง
บางคนซนอยากได้ อาหาร
เอาพิศม์ใส่ในธาร ที่ท้อง
บึงบ่อทั่วสถาน มัศยมอด ม้วยแฮ
คำว่าเบื่อปลาต้อง พจน์ผู้พรรณา
รบกวนชวนชื่นชู้ ชมเชย
ถ้าไป่ชอบใจเลย พูดแก้
ฉันนี้เบื่อบ่เสบย อย่ารบ กวนนา
เรียกว่าน่าเบื่อแท้ กล่าวถ้อยถูกความ
คนเขลาเฝ้าแค่นไค้ เจรจา
ซอกแซกถามนานา ใคร่รู้
บอกแล้วกลับลืมมา กล่าวซัก อีกเฮย
เรียกว่าเบื่อใจผู้ พจน์นั้นพันทวี
เบื่อเรียนไป่รอบรู้ วิทยา
เบื่อขัดสีกายา หม่นคล้ำ
เบื่อฐาปนะเคหา ย่อมหัก โซมแฮ
เบื่อกิจการงานซ้ำ ทรัพย์สิ้นมลายสูญ
เบื่อฟังพุทธพจน์พร้อม สุภา สิตเฮย
เบื่อพินิจในวาจา พร่ำพร้อง
เบื่อถามซักอัตถา ที่เคลือบ แคลงแฮ
เบื่อลิขิตที่ยังข้อง จักรู้ธรรมไฉน
๏ เบื่อจิตรคิดปลดเปลื้อง เบญจกาม คุณเฮย
เบื่อพยาบาทความ ชั่วได้
เบื่อใจไป่คิดตาม ตีฆ่า สัตวแฮ
เบื่อดั่งว่ามาไซร้ ปราชญ์ซ้องสรเสริญ
๑๑ ภพสามคิดเบื่อแท้ ทรมาน
อีกวัฏณะสงสาร เบื่อบึ้ง
อดีตปัตยุบันกาล อนาคต
เบือนเบื่ออบายซึ้ง เทวศสิ้นอสงไขย
๑๒ โลกธรรมแปดไซร้ ภาสิต พระเฮย
ถูกกลับถือทิฐิผิด เผ่าพ้อง
โมหะหมู่บังมิด มัวมืด
แสนเบื่อสุดจักร้อง ร่ำไห้โหยหา

หม่อมเจ้าวัชรินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ