ความเพลิน

ความเพลินบ่ทั่วทั้ง โลกธรรม
ตามโลกย์นิยมจำ แนกไว้
ความคู่หนึ่งควรคำ หนึ่งขัด ไปพ่อ
เต็มเลือกเต็มคัดให้ ถูกทั้งสองทาง
เพลินรักราชกิจได้ ความดี มากนา
เพลินละราชการมี โทษล้น
เพลินบุญศุขส่งทวี เว้นทุกข์ เทียวพ่อ
เพลินบาปบาปบ่พ้น เหตุร้ายไภยเบียน
เพลินเรียนศิลปแกล้ว กลบเซอะ
เพลินเล่นไป่เรียนเคอะ ปราชญ์แค้น
เพลินลาภมุ่งมักเปรอะ ปลดถอด ที่นอ
เพลินส่ายไม่หาแม้น หมดแล้วจนเลย
เพลินเชยรูปรศร้าย หลายสถาน
เพลินวัดดีแต่งาน ขาดเชื้อ
เพลินโลภกิจเสียการ ซ้ำเกิด โรคเฮย
เพลินหลีกเล่นบเกื้อ กิจบ้างบอกจน
เพลินตนสูงส่ายแต้ม เกินตัว ชั่วนา
เพลินต่ำพายศมัว หมดน้อย
เพลินกล้าห่อนเกรงกลัว มักพลาด พลั้งแฮ
เพลินขลาดคลำทำป้อย ไป่ได้ใครชม
เพลินลมเขฬะฟุ้ง โคมลอย
เพลินง่วงตาติดปรอย ปลดใช้
เพลินทุกข์ไป่ท้อถอย คิดกลุ่ม ตรองฤา
เพลินศุขสมบัติไซร้ ส่ายเฟ้อฟูมฟาย
เพลินกายทำหนุ่มก้อ แก่ฟาง มีนอ
เพลินแก่อวดรู้ทาง เก่ากว้าง
เพลินหมั่นบ่จืดจาง จักเสร็จ ประสงค์แฮ
เพลินเกียจชี้นิ้วคว้าง ปากใช้ ใจหนี
เพลินดีดีจักได้ โดยพลัน
เพลินชั่วชั่วคงทัน ทุกข์ให้
เพลินมากหลากหลายพรร ณาเรื่อง เพลินเฮย
เพลินนักจักเพ้อไซร้ สุดแท้เต่ประสงค์
ความเพลินคงไป่ได้ ดีนัก
คำว่าเพลินข้อนหนัก จักล้น
เพลินดีเหตุดีจัก คุมช่วย บ้างนา
เพลินชั่วเห็นไม่พ้น โทษล้ำเหลือเกิน
๑๐ เห็นเพลินต้องหยุดตั้ง สติคิด
รั้งเหนี่ยวให้ถอยฤทธิ์ จุ่งได้
ดีชั่วสุดแต่จิตร จักประพฤติ์
ตนย่อมพึ่งตนให้ ทุกข์ทั้งทางเจริญ

พระองค์เจ้าอลังการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ