ความตระหนี่

ตระหนี่ทรัพย์ศุขจักร้าง แรมตน
ตระหนี่วิทยาผล ห่อนได้
ตระหนี่กรุณาชน เขาชอบ ฤๅพ่อ
ตระหนี่กิจการจักให้ ลุนั้นไป่มี
ตระหนี่สมรมิตรแม้ ขัดบุตร
ตระหนี่เสน่ห์แหนงนุช หน่ายร้าง
ตระหนี่นิทร์จักเสื่อมสุด แรงทด ถอยนา
ตระหนี่สิ่งการก่อสร้าง เริศไร้เรือนงาม
ตระหนี่สัตย์จำต้องซื่อ ถือศิล
ตระหนี่อริมิตรญาติฉินท์ ภาคแท้
ตระหนี่บุญเกิดบาปภิญ โญยิ่ง นาพ่อ
ตระหนี่บาปเพ็ญบุญแล้ ปลดเปลื้องทางอบาย
ตระหนี่เพียรจักรอบรู้ ฉันใด
ตระหนี่คิดทำสิ่งไร ห่อนแล้ว
ตระหนี่เสพย์นักปราชญ์ใคร จักสั่ง สอนนา
ตระหนี่บทจรแคล้ว คลาศได้เยียไฉน
ตระหนี่ยาเกิดโรคร้าย รุนแรง
ตระหนี่โรคโรคแสวง เหตุมล้าง
ตระหนี่รศสามัคคีแสดง จางจืด
ตระหนี่เสพย์อาหารอ้าง ชีพนั้นพลันสูญ
ตระหนี่สถานชนห่อนขึ้น เรือนตน
ตระหนี่เครื่องอาภรณ์กล แต่เศร้า
ตระหนี่อาวุธจน ใจเปลี่ยว
ตระหนี่อัคคีอยู่เหย้า มืดเพี้ยงไพรพนอม
๏ หกบทกำหนดเค้า คำขยาย
ดุจดรุณแรกจักผาย โอษฐพร้อง
ความเพี้ยนผิดจากหมาย ไป่เหมาะ นาพ่อ
กึกกักชักขัดข้อง ค่อยนี้ขอขมา

พระยาอภัยพลภักดิ ( ม. ล. อุกฤษฐ )

เมื่อยังเปนจมื่นสุรฤทธิพฤฒิไกร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ