ความนับถือ

ความเห็นในสิ่งข้อ สัตวคน ก็ดี
ว่าชอบดีดาลผล ชอบไว้
จึ่งถือแน่ในกมล คลายมุ่ง โทษนอ
เรียกว่านับถือได้ อรรถแท้ออกแถลง
สำแดงอีกอย่างให้ เล็งเห็น ง่ายนา
ความที่ถือว่าเปน นี่นั้น
เหตุของนบนอบเย็น จิตรไป่ หมิ่นนอ
เพราะที่เห็นชอบชั้น แรก,นี้นับถือ
บันฦาอรรถกออกให้ พิศดาร
เห็นว่าดีสิบสถาน ออกอ้าง
เปนดี,เหตุดี,มาน ดีแนะ, ดีนา,
ดีกว่า,ยังดี,สร้าง, ต่อ,ให้,ทำ,ดี,
นับถือมีณข้อ คือธรรม์ พระนอ
เห็นว่าเปนดีฉัน ชอบแท้
นับถือแร่นกยันต์ ยามภูต ผองฮา
เห็นว่าอวยสวัสดิ์แก้ เกี่ยงนี้เหตุดี
นับถือธีระสิ้น สงฆ์พราหมณ์ ก็ดี
เห็นว่ามีความดี ยากได้
นับถือพระพุทธตาม ครูทั่ว ครูฤา
เห็นว่าแสดงดีให้ เหตุชี้ดีทาง
นับถือบางท่านผู้ ไวยยศ ยิ่งฮา
เห็นว่าดีกว่าลด หลู่ก้ำ
นับถือญาติมิตรงด ดีอื่น เสียแส
เห็นว่ายังดีล้ำ กว่าผู้อื่นชน
นับถือพลสฤษดิ์หล้า แลบิ ตุมารดุ์เอย
เห็นว่าท่านดีริ เริ่มสร้าง
นับถือมิตรที่ตริ ตรองซื่อ ต่อนอ
เห็นว่าเขาดีข้าง ต่อข้อดีสนอง
นับถือผองอุศภทั้ง ดวงไถง
เห็นว่าอวยดีใน แหล่งหล้า
นับถือท่านที่ใด ใดช่วย เหลือฮา
เห็นว่าทำดีอ้า เอกแท้อารี
ทฤษฎีโดยกล่าวอ้าง เปนนิทัศน์
อย่างอื่นอาจจักจัด แจกได้
ถึงจะอย่างไรอรรถ ดีไป่ ทิ้งเลย
โดยจักเติมตัดให้ มากน้อยดัดแปลง
๑๐ แรงคิดบางคาบต้อง ตามจริง
บางคาบผิดดังยิง หลีกเป้า
ความเห็นต่อคิดอิง แอบคิด เสมอนา
ถูกผิดคงตามเค้า คิดนั้นอยู่เสมอ
๑๑ ถึงเห็นเจอถูกไส้ สูนย์กลาง
ดีแน่ตามเห็นทาง ท่านั้น
นับถือลุศุขบาง บางไป่ ลุเลย
ควรตริตามกาลคั้น คาดค้นหาควร
๑๒ ดีปรวนเปนชั่วแล้ว ยังนับ ถือฮา
ฤาชั่วเห็นกลับเปน ชอบล้น
นับถือแน่คงรับ ผลทุกข์ แน่แล
ควรตริโดยรอบค้น คาดเค้าหาควร
๑๓ มวญชนถือต่างทั้ง ทางถือ ต่างเฮย
ควรนับถือใด,อือ อึดแท้
ว่าจิ้งฝ่ายจั้งมือ หมัดคาด คอยนอ
ควรไป่ควรไฉนแม้ มุ่งแล้วคงเห็น
๑๔ โอเปนคนขลาดล้ำ เหลือดี
พุทธสาสน์เก็บแถลงที อย่าอึ้ง
คิดตามต่ำตนมี สามอย่าง
ควรที่คนยิ่งซึ้ง ยศล้ำเจริญชนม์
๑๕ อีกกลไตรรัตน์ทั้ง บุพพกา รีนอ
ควรนับถือครหา ไป่ต้อง
นับถือจึ่งบูชา เคารพ นบแฮ
ตริโทษเปนเครื่องข้อง ขัดห้ามนับถือ
๏ สิบห้านับบทได้ โดยลักษณ์ โคลงฮา
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ รวบร้อย
เสนอโสตรกระวีตัก เตือนนับ ถือแฮ
แต่ที่ชอบเซนน้อย หนึ่งไว้นามเดิม

หม่อมเจ้าประภากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ