ความจน

อาหารบริโภคแก้ กันตาย
สรรพสัตวจำเปนหมาย เท่านั้น
ใครขาดบริโภคกาย เกือบวิบัติ
นั่นและจวบจนชั้น เอกแท้ทางจน
คนแคลนนุ่งผ้าขาด ขอทาน ก็ดี
แม้ว่ามีอาหาร อยู่แล้ว
สิ่งอื่นอนาถปาน ใดก็ ตามเทอญ
จนไม่แท้แต่แคล้ว ศุขเข้าเขตรเข็ญ
เห็นความเช่นนี้เพราะ ธรรมดา ชนนา
รักชีพเปรียบใดหา ห่อนได้
สรรพธรรมที่เกี่ยวกา ยามนุษย์ เราฤๅ
ชูชีพเปนศุขไร้ ชีพนั้นทุกข์ทราม
ความจนธรรมชาติแท้ ทางทุกข์
จนที่ความตายรุก รวดเร้า
จึ่งเปนอย่างจนอุก กฤษฐยอด จนแฮ
ใดคะปานขาดเข้า หยอดท้องจำตาย
ความจนหลายชั้นนับ นิพนธ์ ได้นา
จะใครกล่าวเหตุผล พล่ามเพ้อ
จนจิตรเจอะคราวจน จวบราช การแฮ
จำจบโคลงเก้อเก้อ กุดค้างกลางแปลง
ลืมแสดงไปน่อยล้า เลยเหมาะ มาแล
อันศัพท์ความจนเฉภาะ เท่านั้น
คือทุกข์ที่เกิดเพราะ มีไม่ พอแฮ
แปลรวบ, จน, ทุกชั้น เช่นเข้าใจกัน

กรมพระดำรงราชานุภาพ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ