ความท้อใจ

ท้อจิตรถอยวิริยทั้ง ฉันทา
อีกวิมังษาพา โทษให้
จักสฤษดิกิตย์นานา ไป่ลุ เลยแฮ
เพราะพร่องอิทธิบาทไท้ สุคตเจ้าทรงแสดง
ท้อเพียรเรียนรอบรู้ วิทยา
มักโง่โมโหพา หม่นไหม้
ท้อกอบกิจแสวงหา ประโยชน์ขัด สนแฮ
ท้อประพฤติดีชั่วได้ ทุกข์แท้พลันถึง
ท้อใจเสียจริตได้ เพราะขาด สติพ่อ
เสียเท่าเสียมาทบเสีย สติร้าง
ค่อยตฤกค่อยตรองอาจ สบช่อง เชิงพ่อ
ผิดโลกก็ธรรมข้าง หนึ่งได้ดลเกษม
ท้อความทุจริตตั้ง ตนดี ได้นอ
เพราะจิตรสุจริตทวี ศุขให้
สุจริตทุจริตมี คู่เปลี่ยน กันนา
ส่วนจิตรดั่งตอไม้ นั่งได้คนเดียว
ท้อทุกข์เห็นโทษล้น ในโลกย์ แลฤๅ
เร่งมละตฤษณะโศรก สร่างเศร้า
มุ่งมรรคสู่ศิวโมกษ์ พระตรัส สอนพ่อ
แจ้งนิโรธจิตรเข้า เขตรทั้งอมัตธรรม
หกบทหมดเรื่องท้อ จิตรคิด นิพนธ์เฮย
หากแห่งใดเห็นผิด โปรดแก้
ใช่ชาญลิขิตประดิษฐ กลอนกล่าว โคลงนา
ปวงสมาชิกแม้ อ่านแล้วจงอไภย

กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ