(๙) พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุทธยา

(๙) พระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุทธยาจำเริญพระราชไมตรีมายังสมเด็จพระเจ้ากรุงเวียดนาม ด้วยขุนวิสุทธิสงครามปลัดกรมอาษาจามซึ่งให้ออกมาส่งทูตานุทูตกลับเข้าไปแจ้งว่าผู้รักษาเมืองพุไทยมาศบอกขุนวิสุทธิสงครามว่า ดึกท้ายห้าวเสด็จสวรรค์คตณเดือนสิบเอ็ดขึ้นเจ็ดค่ำปีมแมตรีศกแล้ว บัดนี้มีหนังสือลงมาแต่กรุงเวียดนาม ห้ามมิให้เล่นงิ้วพิณพาทย์นุ่งห่มสีต่างนอกกว่าสีขาวแลดำ ได้ข่าวดังนี้มีความวิตกอาไลยยิ่งนัก ด้วยกรุงพระมหานครศรีอยุทธยา กรุงเวียดนามเปนทางพระราชไมตรีร่วม $\left. \begin{array}{}\mbox{ศุข } \\[1.4ex]\mbox{ทุกข์ }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ อยู่ทั้งสองฝ่าย ครั้นจะงดท่าคอยฟังพระราชสาส์นทางก็ไกลกันดารนักเกลือกจะไม่ทันการด้วยหารู้กำหนดอย่างธรรมเนียมว่าช้าแลเร็วไม่ จึ่งให้ $\left. \begin{array}{}\mbox{พระราชเสนาราชทูต } \\[1.4ex]\mbox{หลวงสุริยภักดีอุปทูต }\\[1.4ex]\mbox{หลวงรศทิพตรีทูต }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ คุมเอา $\left. \begin{array}{}\mbox{ผ้าขาวหน้าน่าทอง} & \mbox{๒๐ พับ}\\[1.4ex]\mbox{ผ้าขาวช่าหาน} & \mbox{๔๐ พับ}\\[1.4ex]\mbox{ผ้าขาวผืน} & \mbox{๒๐๐ พับ}\\[1.4ex]\mbox{สีผึ้ง} & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๕\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{จันเทษ} & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๓\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{ไม้กฤษนา} &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&\quad\\\hline \quad&๕๐\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{เครื่องหอมปรุงแล้ว} &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&\quad\\\hline \quad&๔๐\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\end{array} \right\}$ ออกมาคำนับพระบรมศพดึกท้ายเห้าโดยถ้อยทีรักใคร่นับถือพระราชสาส์นมาณวัน ๗ ๔ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๗๓ ปีมแมตรีนิศก ๚ะ๛

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ