(๕) พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุทธยาผู้ใหญ่

(๕) พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุทธยาผู้ใหญ่ มาถึงพระเจ้ากรุงเวียดนาม ด้วยมีพระราชสาส์นเข้าไปว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวณกรุงพระมหานครศรีอยุทธยา แต่งให้ทูตานุทูตคุมเอาสิ่งของเครื่องสำหรับกระษัตริย์ ออกมาพระราชทานนั้น ได้รับไว้แล้ว แต่พระมาลานั้นเปนอย่างสูง ไม่เคยใส่ถวายคืนเข้ามา อนี่งพระเจ้ากรุงเวียดนาม จัดได้สิ่งของให้กว้านเทืองดาวคำทรายเจืองเกอเตืองกวางห้าว หานลำเวียนโหยเวียนบะ คุมเข้าไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย$\left. \begin{array}{}\mbox{ทองคำ} & \mbox{๕ ลิ่ม}\\[1.4ex]\mbox{เงิน} & \mbox{๕๐ ลิ่ม } \\[1.4ex]\mbox{แพรสีต่างกัน} & \mbox{๑๐๐ พับ}\\[1.4ex]\mbox{ผ้าขาว} & \mbox{๑๐๐ พับ}\\\end{array} \right\}$ แลให้ถวายทำบุญพระอัฐิ $\left. \begin{array}{}\mbox{ขี้ผึ้งหนัก} & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c}
\quad&๕\\\hline
\quad&\quad\\\end{array}\end{array}
\\[1.4ex]\mbox{ผ้าขาว} & \mbox{๑๐๐ พับ } \\[1.4ex]\mbox{น้ำตาลกรวด} & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c}
\quad&๕\\\hline
\quad&\quad\\\end{array}\end{array}
\\[1.4ex]\mbox{น้ำตาลทราย} & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c}
\quad&๓๐\\\hline
\quad\;&\quad\\\end{array}\end{array}\\\mbox{น้ำตาลทรายหลอม} & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c}
\quad&๕\\\hline
\quad&\quad\\\end{array}\end{array}\\\end{array} \right\}$
แลขอให้ทูตานุทูตกราบถวายบังคมพระอัฐิแทนพระองค์พระเจ้ากรุงเวียดนาม แลว่าพระเจ้ากรุงเวียดนาม ได้แต่งเครื่องสักการบูชาเทพยุดา พระไอยกา พระไอยกี พระราชบิดามารดา แลขอชื่อเปนกรุงเวียดนาม ถ้ามีพระราชสาส์นไปมาก็ดี ขอให้ใส่ชื่อกรุงเวียดนาม แลมีเนื้อความแจ้งอยู่ในพระราชสาส์นสี่ฉบับทุกประการแล้ว แลซึ่งพระเจ้ากรุงเวียดนามให้คุมเอาพระมาลา แลสิ่งของเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แลทำบุญพระอัฐินั้น ได้ให้ชาวพระคลังเจ้าพนักงานรับไว้แล้ว แลสิ่งของซึ่งถวายเข้ามาทำบุญนั้น ได้สัตปกรณ์พระอัฐิ แลได้ให้ทูตานุทูตกราบถวายบังคมพระอัฐิแล้วอนุโมทนาส่วนกุศล ให้พระเจ้ากรุงเวียดนามจำเริญไปในราชสมบัติสบพระญาติพระวงษ์ไปชั่วฟ้าชั่วดินเถิด แลซึ่งพระเจ้ากรุงเวียดนามมีพระไทยอาไลยถึงสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสฐานมงคลนั้น ขอบพระไทยพระเจ้ากรุงเวียดนามยิ่งนัก อนึ่งซึ่งพระเจ้ากรุงเวียดนาม ให้คุมเอาสิ่งของเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายนั้น ครั้นจะจัดหาสิ่งของอันใดให้ออกมา ให้ต้องตามประเทศใช้สอยนั้น มิใคร่จะถูกกันเลย บัดนี้ได้พระราชทาน $\left. \begin{array}{}\left. \begin{array}{}\mbox{พระแสงปืนคาบศิลาเครื่องทองคำบอก} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\mbox{พระแสงปืนคาบศิลาเครื่องนากบอก} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\mbox{พระแสงปืนคาบศิลาแฝดบอก} & \mbox{๑}\end{array} \right\} & \mbox{๓ บอก}\\[1.4ex]\mbox{คลุมบรรทมปักทองแล่งมาแต่เทศผืน} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\mbox{พระธรรมรงค์เพชร์เรือนมณฑปถมราชาวดีวง} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\left. \begin{array}{}\mbox{จุธาเพชรรังแตน} & \mbox{๒}\\[1.4ex]\mbox{กุณฑลเพชรรังแตน} & \mbox{๒}\end{array} \right\}๔ \\& \\พลอยเพชร์\left. \begin{array}{}\mbox{ใหญ่} & \mbox{๓}\\[1.4ex]\mbox{น้อย} & \mbox{๕๐}\end{array} \right\}๕๓ & \\[1.4ex]\mbox{พลอยเพชร์ฑูริย์ใหญ่เม็ด ๑} & \\[1.4ex]\mbox{แก้วสำหรับรัดพระองค์ ๕} & \\[1.4ex]\left. \begin{array}{}\mbox{สุจหนี่มาแต่เมืองเทศหักทองขวาง} & \mbox{๒}\\[1.4ex]\mbox{สุจหนี่มาแต่เมืองเทศพื้นแดงแกมไหม} & \mbox{๑}\end{array} \right\} & \mbox{๓}\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ ส่งให้กว้านเทืองดาวคำทรายเจืองเกอเทืองกวางห้าว ๑ หารลำเวียน โหยเวียนบะ ๑ คุมออกมาพระราชทานพระเจ้ากรุงเวียดนาม

พระราชสาส์นมาณวัน ๕ ๑๐ ๙ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๖๖ ปีชวดฉศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ