(๔) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม

(๔) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม ขอกราบถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวณะกรุงพระมหานครศรีอยุทธยาให้ทราบด้วยณะเดือน ๔ ค่ำปีกุนเบญจศก มีหนังสือออกมาว่า ณเดือน ๑๒ ค่ำ ปีกุนเบญจศก ล้นเกล้าฯ กรมพระราชวังบวร ฯ เสด็จถึงแก่พระนิพพาน ฯฃ้าฯ ได้แจ้งนั้นแล้วมีใจสสดเสียดายลำลึกถึงพระ$\left. \begin{array}{}\mbox{เดช } \\\mbox{คุณ }\end{array} \right\}$ เปนอันยิ่งหนักหนา ฯฃ้าฯ จะจัดสิ่งของเข้ามาให้ทันถวายพระเพลิง ทำบุญฉลองพระ$\left. \begin{array}{}\mbox{เดช } \\\mbox{คุณ }\end{array} \right\}$ ก็มิได้ดังใจด้วยเปนระยะทางไกล ถึงนิพพานไปแล้วก็ดี ฯฃ้าฯ ยังคิดถึงพระ$\left. \begin{array}{}\mbox{เดช } \\\mbox{คุณ }\end{array} \right\}$ อยู่มิได้ขาด แลบัดนี้ ฯฃ้าฯ จัดได้$\left. \begin{array}{}\mbox{ขี้ผึ้งหนัก} & \mbox{๕ หาบ}\\\mbox{ผ้าขาว} & \mbox{๑๐๐ พับ}\\\mbox{น้ำตาลทราย} & \mbox{๓๐ หาบ}\\\mbox{น้ำตาลทรายหลอม} & \mbox{๕ หาบ}\\\mbox{น้ำตาลกรวด} & \mbox{๕ หาบ}\\\end{array} \right\}$ แต่งให้$\left. \begin{array}{}\mbox{กวานเถิงดาวคำทรายเจืองดาวเตืองกวางเฮา} & \mbox{๑}\\\mbox{ทานลำเวียนโฮยเวียนบะ} & \mbox{๑}\\\end{array} \right\}$ คุมเข้ามาทูลเกล้า ฯ ถวายให้ทำบุญ แล้วขอพระราชทานให้ $\left. \begin{array}{}\mbox{กวานเถิงดาวคำทราย} \\\mbox{เจืองดาวเตืองกวางเฮา} & \\\mbox{ทานลำเวียนโฮยเวียนบะ} \\\end{array} \right\}$ ไปกราบถวายบังคมพระอัฐิ แทนตัว ฯฃ้าฯ จะได้เหนใจ ฯฃ้าฯ ว่าคิดถึงพระ$\left. \begin{array}{}\mbox{เดช } \\\mbox{คุณ }\end{array} \right\}$ อยู่

พระราชสาส์นมาณวัน ๖ ค่ำ ยาลองศักราช ๓ ปีชวดฉศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ