(๑๖) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม

๏ วัน ๔ ๑๒ ๓ จุลศักราช ๑๑๗๕ ปีระกาเบญจศก ข้าพระพุทธเจ้า

$\left. \begin{array}{}\mbox{พระยามหาอำมาตย์} \\[1.4ex]\mbox{พระยาสุรเสนา} \\[1.4ex]\mbox{พระยาราชรองเมือง} \\[1.4ex]\mbox{พระยาทิพโกษา} \\[1.4ex]\mbox{พระยาราชทูต} \\[1.4ex]\mbox{พระยาสุรินทร์ภักดี} \\[1.4ex]\mbox{หลวงท่องสื่อ} \\[1.4ex]\mbox{ขุนสารประเสริฐ} \\[1.4ex]\mbox{ขุนมหาสิทธิโวหาร} \\[1.4ex]\end{array} \right\}$ นั่งพร้อมกันณหอพระมณเฑียรธรรม รับทูตกรึงเวียดนามขึ้นมา เชิญพระราชสาส์นออกให้$\left. \begin{array}{}\mbox{พระราชมนตรี } \\[1.4ex]\mbox{หมื่นสนิท }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ ล่ามญวนแปล

(๑๖) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม คำนับมาถึงพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุทธยาให้ทราบ ด้วยณปีก่อนเจ้าเมืองเขมรพี่น้องหาชอบกันไม่ นักองค์จันทร์เจ้าเมืองเขมรหนีไปอยู่เมืองไซ่ง่อน กรุงเวียดนามน้ำพระไทยรักใคร่เมืองน้อยเปนกำพร้า จึงมีรับสั่งให้เจ้าเมืองไซ่ง่อน กับทูตกรุงพระมหาศรีอยุทธยา มอบเมืองให้เจ้าเมืองเขมรกลับมาเมือง ความอันนี้เสร็จแล้วณเดือนเก้า กรุงเวียดนามได้มีพระราชสาส์นเข้ามาได้แจ้งอยู่แล้ว บัดนี้กรุงเวียดนามทำการฉลองพระเดชพระคุณเสร็จแล้ว ได้พึ่งเทวดาบำรุงพระองค์เปนศุขอยู่ แลกรุงเวียดนามกับกรุงพระมหานครศรีอยุทธยา แต่ก่อนมาเปนทางพระราชไมตรีสนิทกัน บัดนี้มีรับสั่งให้ $\left. \begin{array}{}\mbox{ลูกูคำทรายกายเกอเฮวินฮว้าเค้า} & \mbox{ราชทูต}\\[1.4ex]\mbox{พิโนยคำทรายกายโดยค้างเง้าเค้า} & \mbox{อุปทูต}\\[1.4ex]\mbox{คำทรายกายโดยอยู่ดึกเห้า} & \mbox{อุปทูต}\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ จำทูลพระราชสาส์นเข้ามากรุงพระมหานครศรีอยุทธยาโดยทางพระราชไมตรี กับถามข่าวพระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุทธยา แลล้นเกล้า ฯ กรมพระราชวังบวร ฯ ทั้งสองพระองค์ให้ทรงพระเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป แลมีเครื่องราชบรรณาการมอบให้ทูตคุม ของพระราชวังหลวง

$\left. \begin{array}{}\mbox{อบเชยอย่างดี} &&\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&\quad\\\hline \quad&๒\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{แพรเหลืองขาว} && \mbox{๕๐ พับ}\\[1.4ex]\mbox{แพรโล่ดวงขาว} &&\mbox{๒๕ พับ}\\[1.4ex]\mbox{แพรโล่ริ้วขาว} &&\mbox{๒๕ พับ}\\[1.4ex]\mbox{แพรเกวียนขาว} &&\mbox{๒๐๐ พับ}\\[1.4ex]&\mbox{กรวด} &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๕\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{น้ำตาล}&\mbox{ปึก} &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๕\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]&\mbox{ทราย} &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๒๐\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{ศิลาเขียว} &&\mbox{๑๖ แผ่น}\\[1.4ex]\end{array} \right\}$

กรมพระราชวังบวร ฯ

$\left. \begin{array}{}\mbox{อบเชยอย่างดี} &&\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&\quad\\\hline \quad&๑\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{แพรเหลืองขาว} && \mbox{๒๕}\\[1.4ex]\mbox{แพรโล่ดวงขาว} &&\mbox{๑๐}\\[1.4ex]\mbox{แพรโล่ริ้วขาว} &&\mbox{๑๕}\\[1.4ex]\mbox{แพรเกวียนขาว} &&\mbox{๑๐๐}\\[1.4ex]&\mbox{กรวด} &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๓\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{น้ำตาล}&\mbox{ปึก} &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๓\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]&\mbox{ทราย} &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&๑๐\\\hline \quad&\quad\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\end{array} \right\}$พับ เข้ามากรุง ยินดีจำเริญทางพระราชไมตรีสืบ ๆ ไป สองพระมหานครเปนแผ่นดินเดียวรักใคร่กันมาจนทุกวันนี้

พระราชสาส์นมาณวันเดือนอ้ายขึ้น ๑๕ ค่ำ ยาลอง ๑๒ ปี ๚ะ๛

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ