(๓) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม

$\left. \begin{array}{}\mbox{พญาธิเบศโกษา} & \mbox{๑}\\\mbox{พญาอไภยพิพิธ} & \mbox{๑}\\\mbox{ขุนสารประเสริฐ} & \mbox{๑}\\\mbox{หมื่นพจนอักษรกรมท่า} & \mbox{๑}\\\mbox{หมื่นพินิจอักษรกรมท่า} & \mbox{๑}\\\mbox{นายชำนิโวหารอาลักษณ์} & \mbox{๑}\end{array} \right\}$ นั่งแปลพระราชสาส์นพร้อมกันณะหอพระมณเฑียรธรรม

(๓) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนามกราบถวายบังคมสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวณกรุงพระมหานครศรีอยุทธยาให้ทราบ ด้วยณะ ๑๐ ๓ ค่ำ ปีกุนเบญจศก มีพระราชสาส์นให้ทูตานุทูตออกมาถึงเมืองตังเกี๋ยแจ้งในพระราชสาส์นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ให้คุมเอาสิ่งของออกมาพระราชทาน ฯฃ้าฯ นั้นมีความยินดีนัก ด้วยทรงพระเมตตาชุบเกล้าชุบกระหม่อมเลี้ยง ฯฃ้าฯ เสมอแต่เดิมมาจนคงเท่าทุกวันนี้ พระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้ ฯฃ้าฯ เอาพระเดชพระคุณปกเกล้าปกกระหม่อมมิได้ลืมพระคุณสักเวลาหนึ่งเลย แล ฯฃ้าฯ จะจัดสิ่งของให้ทูตคุมเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยตัว ฯฃ้าฯ อยู่ณะเมืองตังเกี๋ยต่อณะ ๑๑ ๕ ค่ำ ฯฃ้าฯ ลงมาถึงกรุงภูชุน จึ่งจัดสิ่งของ$\left. \begin{array}{}\mbox{ทองคำ} & \mbox{๕ ลิ่ม}\\\mbox{เงิน} & \mbox{๕๐ ลิ่ม}\\\mbox{แพรสีต่างกัน ๕ อย่าง} & \mbox{๑๐๐ พับ}\\\mbox{ผ้าขาว} & \mbox{๑๐๐ พับ}\end{array} \right\}$ แต่งให้ $\left. \begin{array}{}\left. \begin{array}{}\mbox{กวานเถิงดาว } \\\mbox{คำทราย } \\\mbox{เตียงกวางเฮา}\end{array} \right\}๑ \\\left. \begin{array}{}\mbox{ทานลำเวียน } \\\mbox{โหยเวียนบะ }\end{array} \right\}๑\end{array} \right\}$ คุมมาทางเรือ มาณะเมืองไซง่อนเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระราชสาส์นมาณวัน ๖ ค่ำ ยาลองศักราช ๓ ปีชวดฉศก ๚๛

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ