(๑๐) พระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนาม

(๑๐) วัน ๖ ๖ ค่ำ ปีเถาะนพศก

$\left. \begin{array}{}\mbox{พระยาพิพัฒโกษา} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\mbox{พระยาธิเบศโกษา} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\mbox{ขุนสารประเสริฐ} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\mbox{ขุนมหาสิทธิ} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\mbox{พระราชมนตรี} & \mbox{๑}\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ พร้อมกัน ณ หอพระมณเฑียรธรรม ให้พระราชมนตรีล่ามแปลพระราชสาส์นพระเจ้ากรุงเวียดนามออกเปนคำไทย

สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ณกรุงพระมหานครศรีอยุทธยาผู้ใหญ่ ให้ทราบ ณ เดือน ๑ ปีฃานอัฐศก พระยาราชาเสรษฐีจำทูลพระราชสาส์น แลหนังสือท่านมหาเสนาผู้ใหญ่ ไปถึงองไลโบให้ทราบในหนังสือนั้นแล้ว ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ทรงพระจำเริญศุขอยู่ แลอาณาประชาราษฎร์ก็อยู่เปนศุขดีพระไทยหนัก แลซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทรงพระจำเริญพระชัณษาขึ้น สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเศกให้เปนกรมพระราชวังบวร ฯ สืบพระญาติพระวงษาต่อไปแผ่นดินจะได้ยืนยาวไปนั้นยินดีพระไทยหนัก แลทุกวันนี้พระไทยสมเด็จพระเจ้ากรุงเวียดนาม รักใคร่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว เสมอต้นเสมอปลาย จะได้รังเกียจสิ่ง$\left. \begin{array}{}\mbox{หนึ่ง } \\[1.4ex]\mbox{ใด }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ หามิได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ครองราชสมบัติไพร่ฟ้าประชาราษฎรบ้านน้อยเมืองใหญ่อยู่เยนเปนศุขยืนยาวมานั้น พระเจ้ากรุงเวียดนามยินดีพระไทยนัก บัดนี้แต่งให้ $\left. \begin{array}{}\mbox{กำหทายกายเก่อถนจกหาว ราชทูต} \\[1.4ex]\mbox{ทำลุนตานเมียงหาว อุปทูต}\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ จำทูลพระราชสาส์น คุมเครื่องบรรณาการ $\left. \begin{array}{}\mbox{กระลำพัก} & หนัก & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&\quad\\\hline \quad&๒\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{อบเชยอย่างดี} & หนัก & \begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&\quad\\\hline \quad&๓\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{อบเชยอย่างกลาง} & หนัก &\begin{array}{c}\\\begin{array}{c|c} \quad&\quad\\\hline \quad&๒๐\\\end{array}\end{array} \\[1.4ex]\mbox{แพรสีต่างกัน} & ๓๐๐ & \mbox{พับ}\\[1.4ex]\mbox{แพรเกวียนฃาว} & ๑๐๐ & \mbox{พับ}\\[1.4ex]\mbox{ผ้าฃาวเนื้อดี} & ๕๐ & \mbox{พับ}\\[1.4ex]\mbox{ผ้าฟ้าเก่า} & ๕๐ & \mbox{พับ}\end{array} \right\}$ เฃ้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว แลฝากเฃ้ามาให้ถวายกรมพระราชวัง $\left. \begin{array}{}\mbox{แพรสีต่างกัน} & ๒๐๐ & \mbox{พับ}\\[1.4ex]\mbox{แพรเกวียน} & ๕๐ & \mbox{พับ}\\[1.4ex]\mbox{ผ้าฃาวเนื้อดี} & ๕๐ & \mbox{พับ}\\[1.4ex]\mbox{ผ้าฟ้าเก่า} & ๕๐ & \mbox{พับ}\end{array} \right\}$

ยาลองศักราช ๖ ปี เดือน ๔ ค่ำ ฃานอัฐศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ