พระราชพงษาวดารกรุงเก่า (ฉบับหมอบรัดเล)

พระราชพงษาวดารกรุงเก่า (ฉบับหมอบรัดเล)

หนังสือ

เรื่องพระราชพงษาวดารกรุงเก่า

กล่าวโดยสังเขบแลพิสดารนี้,

พระศรีสุนทรโวหารได้ช่วยชำระดูสอบบ้างเหนว่าถูกต้องอยู่แล้ว

ได้ตีพิมพ์เมื่อจุลศักราช ๑๒๒๕ ปีกุนเบญจ๑๓ศก,

พระราชพงษาวดารกรุงเก่าทั้งหมดด้วยกัน, เปนสมุดไทย ๓๐ เล่ม

นับตามลำดับพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้ครองราชย์สมบัติณกรุงเก่า

ได้ ๓๔ พระองค์,

ยกเสียแต่ขุนวรวงษาธิราช,

คิดเปนปีได้ ๔๑๗ ปี.

แต่ได้แบ่งทำเปนหนังสือพิมพ์สองเล่ม

ในเล่มที่หนึ่งนี้,

นับกระษัตริย์ได้ ๒๖ พระองค์,

ตามที่ได้บอกไว้, ในที่สุดปลายหนังสือพิมพ์เล่มนี้

----------------------------

ข้าพเจ้าหมอปลัดเล

ได้ตีพิมพ์ริมป้อมปากคลองบางหลวง,

หลังวังกรมหลวงวงษาธิราชสนิท

ณะกรุงเทพ ๚

----------------------------

เรื่องพระราชพงษาวดารกรุงเก่า

เล่ม ๒

ตั้งแต่พระเจ้าฝรั่งเสศ, เสด็จออกไปประกาศสวนพระอุทยาน,

ทรงม้าศรีขาวเปนราชพาหนะ,

ลงมาจนถึงกรุงเก่า, เสียแกฆ่าศึกพม่า, เปนส่วนหนึ่ง

----------------------------

แลพระราชพงษาวดารกรุงเทพใหม่นั้น

ตั้งแต่แผ่นดินเจ้าตากสิน

ลงมาจนถึง

แผ่นดินสมเดจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย

ให้เจ้าพระยายมราช,ยกกองทับออกไปช่วยรักษาเมืองทวาย,

เปน ๒๖ เล่มสมุดไทย.

----------------------------

ข้าพเจ้าหมอบรัดเล

ได้ตีพิมพ์ริมป้อมปากคลองบางหลวง

หลังวังกรมหลวงวงษาธิราชสนิท

เมื่อจุลศักราช ๑๒๒๖ ปีชวด๑๔ฉศก

ณะกรุงเทพ ฯะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ