บทที่ ๒๑

พระพุทธเจ้าก่อนพระศากยมุนี ๓ พระองค์.

จากนครศราวัสตีไปทางทิศตะวันตก ๑,๐๐๐ เส้น, ฟาเหียนไปถึงเมืองหนึ่งมีนามว่าทู-วาย,๒๒๖ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อุบัติของพระกัศยปพุทธะ,๒๒๗ กับสถานที่ที่พระองค์พบกับพระพุทธบิดาของพระองค์,๒๒๘ และสถานที่ที่พระองค์เสด็จบรรลุสู่ปรินิพพาน, ซึ่งได้มีพระสตูปอยู่แล้ว (ทั้ง ๓ แห่ง). บนสถานที่ที่บรรจุพระบรมธาตุโดยบริบูรณ์ครบถ้วน ร่างกายทั้งองค์ของพระกัศยปตถาคต๒๒๙นั้น, ได้สร้างเป็นสตูปดุจเดียวกัน (มีขนาด) ใหญ่โตมาก.

ไปทางตะวันออกเฉียงใต้จากนครศราวัสตี ๑๒ โยชน์, ฟาเหียนไปถึงเมืองหนึ่งมีนามว่านะ-ไพ-กีอา,๒๓๐ ซึ่งเป็นสถานที่อุบัติของพระกรกุจันท-พุทธะ๒๓๑ และสถานที่ที่พระองค์พบกับพระพุทธบิดาของพระองค์, กับสถานที่ที่พระองค์เสด็จบรรลุปรินิพพาน, ซึ่งได้มีสตูปที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว. จากสถานที่แห่งนี้ต่อไปทางเหนือเกือบ ๑ โยชน์, ฟาเหียนไปถึงตำบลหนึ่ง, ซึ่งเป็นสถานที่กำเนิดของพระกนกมุนีพุทธะ,๒๓๒ และสถานที่ที่พระองค์พบกับพระพุทธบิดาของพระองค์, กับสถานที่ที่พระองค์เสด็จบรรลุสู่ปรินิพพาน, ซึ่งได้มีสตูปที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว.

  1. ๒๒๖. Beal กล่าวตามคำ Cunningham ว่าเป็นตัทวะ. เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ทางตะวันตกของสาหรมหัต, ห่างจากกันในราว ๓๖๐ เส้น. สถานที่เกิดของพระกัศยปพุทธะอยู่ในแคว้นเพนาเรส (พาราณสี).

  2. ๒๒๗. Beal กล่าวตามคำ Cunningham ว่าเป็นตัทวะ. เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ทางตะวันตกของสาหรมหัต, ห่างจากกันในราว ๓๖๐ เส้น. สถานที่เกิดของพระกัศยปพุทธะอยู่ในแคว้นเพนาเรส (พาราณสี).

  3. ๒๒๘. ดูเหมือนจะต้องการให้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีการพบกันกับพระชนกของพระองค์เสมอ แต่ที่กล่าวว่าพระศากยมุนี ได้พบกับพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดานั้น, อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นความจริงหรือคะเนว่าจะเป็นความจริง.

  4. ๒๒๙. ตถาคต, คำนี้เป็นสรรพนามสูงที่สุดสำหรับใช้แก่พระพุทธเจ้าอันเป็นที่เคารพยอดยิ่งทุกพระองค์ ในภาษาจีน 世宋. Hardy ทำความเห็นในเรื่องราวของพระกัศยปพุทธะไว้ (M. B. หน้า ๙๗) ว่า ภายหลังเมื่อได้ถวายพระเพลิงแล้ว, ชาวชมพูทวีปทวีปได้ประชุมพร้อมใจกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่ง สูง ๑ โยชน์, บรรจุพระบรมธาตุซึ่งปรากฏว่ามีครบบริบูรณ์ทั้งร่างกายไว้.

  5. ๒๓๐. นะ-ไพ-กีอา หรือนภิค, เป็นนามซึ่งไม่มีกล่าวถึงในที่อื่นอีก. Eitel กล่าวว่า นครที่พระพุทธเจ้าองค์นี้เกิดนั้นชื่อคานโฮ, และ Hardy ว่าเมขละ, ซึ่งอาจจะเป็นนามที่ออกเสียงตามภาษาสํสกฤต.

  6. ๒๓๑. ดูหน้า ๘๙ บทที่ ๑๗ โน๊ต ๒

  7. ๒๓๒. ดูหน้า ๘๙ บทที่ ๑๗ โน๊ต ๒

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ