บทที่ ๑๔

การมรณะของฮุย-กิงในระหว่างเขาหิมพานต์น้อย.

อาณาจักรโล-อีและโปะ-นา.

ข้ามแม่น้ำสินธูไปทางตะวันออก.

เมื่อได้พักอยู่จนถึงเดือนที่ ๓ แห่งฤดูหนาว, ฟาเหียนกับเพื่อนภิกษุอีก ๒ องค์,๑๓๐ ได้ออกเดินทางต่อไปทางทิศใต้, ข้ามภูเขาหิมพานต์น้อย,๑๓๑ ซึ่งมีหิมะเป็นพื้นราบสะสมอยู่ทั้งฤดูร้อนและหนาว. ทางด้านเหนือแห่งภูเขาในตอนที่ร่ม, ฟาเหียนกับพวกต้องปะทะเข้ากับลมหนาวโดยไม่ทันรู้ตัว, ซึ่งกระทำให้สั่นสะท้านจนพูดไม่ออก. ฮุย-กิงไม่สามารถที่จะเดินทางได้อีกต่อไป, มีฟองขาวๆ ไหลออกจากปาก, และกล่าวกับฟาเหียนว่า ‘ผมจะไม่มีชีวิตยืนยาวไปได้อีกแล้ว, คุณจงรีบเดินทางต่อไปแต่เดี๋ยวนี้เถิด, เผื่อพวกเราจะไม่ตายเสียหมดทุกคน.’ พอพูดขาดคำก็ถึงแก่ความตาย.๑๓๒ ฟาเหียนเอามือลูบศพและเปล่งอุทานออกด้วยความสมเพชว่า ‘แผนการเดินทางของเราได้บกพร่องลงเสียแล้ว, สิ่งนี้เป็นเคราะห์กรรม.๑๓๓ นี่เราจะทำฉันใด?’ ฟาเหียนได้ตั้งความอุตสาหะใช้กำลังแรงของตนเองอีกครั้งหนึ่ง, และก็สำเร็จสมประสงค์ในการข้ามหุบเขาลงไปทางทิศใต้ บรรลุถึงราชอาณาจักรโล-อี.๑๓๔ ณที่นี้มีพระภิกษุเกือบสามพัน, เป็นนิกายมหายานและหินยานทั้งคู่. ฟาเหียนกับพวกได้หยุดพักประจำ๑๓๕ฤดูร้อนที่นี่. เมื่อล่วงพ้นฤดูแล้วก็ออกเดินทางลงใต้ต่อไปอีก ๑๐ วัน, ก็บรรลุถึงราชอาณาจักรโปะ-นา.๑๓๖ ณ ที่นี้มีพระภิกษุกว่าสามพัน, ทั้งหมดเป็นนิกายหินยาน. จากสถานที่นี้เดินทางต่อไปอีก ๓ วัน ก็ข้ามแม่น้ำสินธูอีกครั้งหนึ่ง, ภูมิประเทศบนฝั่งแม่น้ำในย่านแถวนี้เป็นที่ราบต่ำ.๑๓๗

  1. ๑๓๐. สองคนนี้คือ ตาว-จิง ฮุย-กิง.

  2. ๑๓๑. เห็นจะเป็นซาไฟด์โกะตามทางที่ผ่านไปโกหัต

  3. ๑๓๒. ทุกฉบับว่า ฮุย-กิง. (ดูบทที่ ๑๒ หน้า ๖๐ โน๊ต ๓).

  4. ๑๓๓. การกล่าวอุทานวาจาในเมื่อประสบเหตุเช่นนี้, ย่อมเป็นธรรมดาของปุถุชนทุก ๆ คน. แต่ก็แตกต่างกับคำที่หลุดออกจากริมฝีปากของฟาเหียน. ตัวอักษรจีน 命 ที่ฟาเหียนใช้เหมือนอย่างเป็นคำให้การนั้น, ที่จริงจะแปลว่าเป็นเพียง เคราะห์ หรือ กรรม เท่านั้นก็จะได้. แต่คำนี้หมายเล็งถึงเพื่อนซึ่งคาดคะเนว่าจะไปสู่สวรรค์หรือถึงพระเป็นเจ้า ซึ่งเป็นความคิดอย่างหนึ่งในลัทธิขงจื้อ ซึ่งมีมาก่อนพุทธศาสนาเล็กน้อย.

  5. ๑๓๔. โล-อี หรือ โล-ฮี เป็นนามหนึ่งสำหรับแว่นแคว้นอาฟกานิสตาน. แต่เป็นเฉพาะส่วนหนึ่งที่ฟาเหียนได้ไปถึงตามความประสงค์.

  6. ๑๓๕. นับมาถึงบัดนี้เป็นในปี พ.ศ. ๙๔๗.

  7. ๑๓๖. ไม่ต้องสงสัยในปัจจุบันนี้เป็นจังหวัดพันนุ, รวมขึ้นอยู่ในมณฑลปัญจาป. ระหว่างแลตติจู๊ต ๓๒° ๑๐′ กับ ๓๓° ๑๕′ เหนือ, ลองติจู๊ต ๗๐° ๒๖′ กับ ๗๒° ตะวันออก ดู Hunters Gazetteer of India หน้า ๓๙๓.

  8. ๑๓๗. ความจริงฟาเหียนกับพวกข้ามแม่น้ำสินธูมาก่อน ๒ ครั้งแล้ว. ครั้งแรกจากทิศเหนือลงใต้ที่สกาโดหรือตะวันออกของที่นั้น. ครั้งที่ ๒ ได้แสดงไว้ในบทที่ ๗.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ