๑๕๔ ประกาศเตือนสติในคำเรียกเจ้าพระยามุขมนตรี แลหลวงมลโยธานุโยค แลกรมล้อมวัง

ปีมะเมียสัมฤทธิศก

ว่าด้วยเจ้าพระยาผู้ใหญ่ ในกรมมหาดไทยในพระบวรราชวังชื่อเจ้าพระยามุขมนตรี ไม่มีตัวภินำหน้า อย่าให้เรียกว่าเจ้าพระยาภิมุขมนตรี กับตำแหน่งจางวางกรมทนายเลือก ในพระบรมมหาราชวัง ชื่อหลวงมลโยธานุโยค ไม่มีตัว พิ ฤๅ วิ นำหน้าเหมือนกัน อย่าให้เรียกว่าหลวงพิมลโยธานุโยค ฤๅ วิมลโยธานุโยค เปนอันขาด สองชื่อนี้จำไว้ให้แน่นอน

เลขไพร่หลวงที่ขึ้นกับพระยาเพชร์พิไชย แลเลขไพร่หลวงที่ขึ้นกับพระยาเพชร์รัตน ให้เรียกว่าเลขไพร่หลวงกรมล้อมวัง กรมล้อมพระราชวัง เหมือนกันเปนอย่างเดียว อย่าอุตริเรียกอย่างอื่นให้มากไป ถ้าจะใคร่ว่าให้ชัด ให้ว่าเลขไพร่หลวงกรมล้อมวัง ในพระบรมมหาราชวัง ไพร่หลวงล้อมวัง ในพระบวรราชวัง ดังนี้ เทอญ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ