Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

๑๒๔ ประกาศในพระบรมมหาราชวัง ถ้าจะช่วยคนฤๅการกู้หนี้ให้มีนายประกัน

ณวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศแก่ท่านทั้งปวง ทั้งผู้ดีแลไพร่ในพระบรมราชวัง ว่าใครๆ จะช่วยคนแลให้กู้ยืม อย่าให้เชื่อคนที่มาหาเงินง่ายๆ แล้วแลช่วยเลื่อนลอย ให้มีนายประกันมั่นคง ถ้าแต่ก่อนผู้ใดช่วยหรือให้กู้หนี้ยืมสินไปไม่มีนายประกันมั่นคง ก็ให้เร่งตัวทาสแลลูกหนี้ให้หานายประกันให้เสียในเดือน ๘ ปฐมาษาฒนี้ อย่าให้คนไม่มีนายประกันเลื่อนลอยในพระมหาราชวังนี้ได้เลยเปนอันขาดทีเดียว ถ้าพ้นเดือน ๘ ปฐมาษาฒนี้ไป บ่าวไพร่แลลูกหนี้ของผู้ใดไม่มีประกันเลื่อนลอย หลบหลีกหนีไปอยู่ที่ขัดที่ขวางต้องว่าความยากเพราะไม่มีประกัน ในหลวงต้องลำบาก แล้วเงินที่ได้มานั้นจะหักถวายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วน ๑ จะให้แก่เจ้าเบี้ยนายเงินไป ๒ ส่วน ส่วนที่ถวายวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น ให้เจ้าเบี้ยนายเงินอนุโมทนาเอาแต่ส่วนบุญเถิด.

ประกาศมาณวันอาทิตย์เดือนแปดขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก เปนวันที่ ๒๕๘๗ในรัชกาลปัจจุบันนี้.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ