๑๒๓ ประกาศให้บอกบาญชีราชสกุลแลราชนิกุลที่เกิดใหม่จะได้รับพระราชทานเบี้ยหวัด

ณวันศุกร เดือน ๘ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

ประกาศมาทุกวังเจ้าบรรดาที่มีพระองค์เจ้าหม่อมเจ้า จะประสูติออกมา แล้วจะได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดในปีนั้น ให้ทราบว่าตั้งแต่ปีนี้ไป ถ้าพระองค์เจ้าแลหม่อมเจ้าประสูติใหม่ ฤๅหม่อมราชวงศ์ราชนิกุลเกิดใหม่เกิดในปักษ์ขึ้นแรมใด ก็ให้มาแจ้งความที่ศาลาท้าวศรีสัจจาในพระบรมมหาราชวัง ในปักษ์นั้นอย่าให้ล่วงปักษ์ไป ถ้าทำปิดๆ ง่าๆ อ้อมๆ แอ้มๆ ตามวิสัยใจอย่างเก่า จะมาบอกเอาต่อถึงเบี้ยหวัดนั้นไม่ได้ ถ้าเมื่อหน้าเบี้ยหวัดจึงมาบอกเข้าบาญชีอย่างเก่าก็จะให้คนไปสอบดู ถ้าเหนว่าบุตรนั้นโตกว่าเกิดในปักษ์นั้นก็จะยกเสียไม่ให้เบี้ยหวัดเลย เพราะถ้าเปนเจ้าก็เปนเหมือนเจ้ามืดไปแล้วลงตกเปนบุตรบิดาไม่นับถือ จึงไม่มาบอกบาญชีแต่แรก ฯ

อนึ่งพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าที่ประสูติใหม่ แลหม่อมราชวงศ์ราชนิกุลที่เกิดใหม่ ได้บอกบาญชีแล้วยังไม่ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดก็ดี พระองค์เจ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์ราชนิกุลที่มีบาญชีแล้วในเบี้ยหวัดก็ดี มีอันตรายชีวิตลงในปักษ์ใด ก็ให้มีผู้มาแจ้งความที่ศาลาท้าวศรีสัจจาในปักษ์นั้น ถ้าศพเก็บไว้แลฝังไว้ก็ให้แจ้งความก่อนศพยังไม่ได้เผาด้วย เพราะพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์ราชนิกุลเหล่านี้ก็เนื่องในพระราชวงศานุวงศ์ มีพระราชประสงค์จะใคร่ทรงสงเคราะห์ในกาลที่เปนมงคลแลกาลที่เปนอุปัทวะ โดยสมควรเสมอทั่วไป ก็ซึ่งเจ้านายไม่บอกนั้น ก็ด้วยรังเกียจด้วยชื่อมารดา หรือกะไร แลถ้ารังเกียจก็อย่าให้เอาชื่อมารดามาบอกเลย ถ้ามารดามีบันดาศักดิเปนตระกูลเจ้านายหรือบุตรหลานขุนนาง ในหลวงทรงทราบก็จะพลอยยินดีด้วย เพราะลางคนมีบันดาศักดิเพราะเมีย เหมือนตาฟักเปนแต่ชาววัดชาววา มีวาสนาข้างวัดมาชอบพลัดชอบผลู ไปได้หลานพระยาศรีสหเทพเพ็งเปนเมีย เดี๋ยวนี้ก็ไว้ตัวเหมือนพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ แลเจ้าหมื่นเสมอใจราช ว่าเปนพวกเดียวกัน

ประกาศมาณวันศุกร เดือนแปดบุรพาษาฒ ขึ้นค่ำหนึ่ง ปีมะเมียสัมฤทธิศกศักราช ๑๒๒๐ เปนวันที่ ๒๕๗๕ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ