๑๑๓ ประกาศพิกัดค่าธรรมเนียมรับตั๋วคุ้มสัก

ณวันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีมะเมียยังเปนนพศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแต่บรรดาขุนหมื่นในกรุง ขุนหมื่นกรมการ แลผู้ซึ่งได้รับพระราชทานหนังสือคุ้มสัก ๑๐ ยก ๑๒ ยก ๑๕ ยก ให้รู้จงทั่วกัน ด้วยทรงพระมหากรุณาแก่พวกขุนหมื่นแลผู้ซึ่งได้หนังสือคุ้มสัก ๑๐ ยก ๑๒ ยก ๑๕ ยกทั้งปวง ทรงแคลงว่าเจ้าหมู่มูลนาย เจ้าพนักงานจะเรียกค่าธรรมเนียมเหลือเกินไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ขุนหมื่นในกรุงคนหนึ่งต้องเสีย ค่าหางว่าวหกหาง ๆ ละสลึงเปนเงิน ๖ สลึง ค่าตรา ๒ ดวง ๆ สลึง ค่าสอบเฟื้อง ๑ ค่ากระดาษสลึง ๑ ค่าพิมพ์เฟื้อง ๑ รวมเงิน ๑๐ สลึง ฯ ขุนหมื่นกรมการคนหนึ่ง ต้องเสียค่าหางว่าว ๖ หาง ๆ ละสลึง ค่าตราสองดวง ๆ ละสลึง ค่าสืบหางว่าวเฟื้อง ๑ ค่ากระดาษ ๒ สลึง ฯ ค่าพิมพ์เฟื้อง ๑ รวมเงิน ๑๑ สลึง ฯ คนที่ ๑๐ ยก ๑๒ ยก ๑๕ ยกคนหนึ่งต้องเสีย ค่าหางว่าว ๖ หาง ๆ ละสลึง เปนเงิน ๖ สลึง ค่าตรา ๒ ดวง ๆ ละสลึงค่าตรวจเฟื้อง ๑ ค่ากระดาษ ๒ สลึง ค่าพิมพ์เฟื้อง ๑ เปนเงิน ๕ สลึง รวมเงิน ๑๑ สลึง ฯ รวมกับหนังสือคุ้มสักใบหนึ่ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างกันอย่างนี้ ถ้าเจ้าหมู่มูลนายเจ้าพนักงานจะเรียกค่าธรรมเนียมมากขึ้นไปกว่านี้ อย่าให้พวกขุนหมื่น แลผู้ซึ่งจะได้หนังสือคุ้มสัก ๑๐ ยก ๑๒ ยก ๑๕ ยก ยอมให้ ถ้ามิฟังให้มาฟ้องกล่าว ยื่นฟ้องแก่พระยาราชสุภาวดี ณหอพระสัสดี ถ้าการมิตลอดไปไม่มีผู้ชำระเงินคืนให้ ก็ให้มาร้องถวายฎีกาในหลวง เทอญ ฯ

ประกาศมาณวันจันทร์เดือนห้าแรมเจ็ดค่ำปีมะเมียยังเปนพศก เปนวันที่ ๒๕๑๗ในรัชกาลปัจจุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ