๑๓๕ ประกาศเวลาเสด็จลงพระตำหนักน้ำแลประทับในเรือบด จะชักธงจอมเกล้าขึ้นเปนที่หมาย ห้ามคนพายเรือแจวเรือผ่าน

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๙ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

ด้วยพระยาเพ็ชรชฎารับพระบรมราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า แต่ก่อนจะเสด็จลงไปพระตำหนักน้ำก็บัตรหมายให้เจ้าพนักงานนายอำเภอแลตำรวจห้ามคนมิให้แจวเรือพายเรือขึ้นล่องไปที่หน้าพระตำหนัก แต่นี้สืบไปเมื่อหน้าถ้าเสด็จลงไปพระตำหนักน้ำเปนราชการเร็วไม่ทันบัตรหมายให้เจ้าพนักงานรู้ทั่วกัน จะโปรดเกล้าฯ ให้ชักธงจอมเกล้าขึ้นไว้บนเสาธงริมพระตำหนักน้ำให้รู้ว่าเสด็จประทับอยู่พระตำหนักน้ำ ห้ามมิให้เรือเจ้าต่างกรมเจ้ายังมิได้ตั้งกรมเรือข้าราชการเรือราษฎรแจวพายขึ้นล่องผ่านไปหน้าพระตำหนักน้ำ ให้นั่งแล้วพายหลีกข้ามไปริมฝั่งตวันตก ถ้าแลจะเสด็จลงเรือพระที่นั่งบดจะให้มีธงปักไว้ในเรือพระที่นั่งบดเปนสำคัญขึ้นล่องไปในทางชลมารค แล้วให้เรือต่างกรมแลเรือเจ้ายังมิได้ตั้งกรม แลเรือข้าราชการเรือราษฎรจอดหยุดแอบเข้าเรียบริมฝั่ง อย่าให้เรือแจวเรือพายขึ้นล่องต่อไปเปนอันขาด ถ้าแลเรือพระที่นั่งบดพ้นไปแล้วจึงให้เจ้าต่างกรมเจ้ายังมิได้ตั้งกรมแลเรือข้าราชการเรือราษฎรทั้งปวงนั้นแจวพายขึ้นล่องไปตามรับสั่ง ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ