๑๐๘ ประกาศพระราชทานนามคลองเจดีย์บูชา

ณวันศุกร เดือน ๕ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเมียยังเปนนพศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันทั้งในกรุงนอกกรุงว่า คลองขุดใหม่แขวงเมืองนครไชยศรี ปากคลองอยู่กับท้ายบ้านท่านาปลายคลองจดพระประถมเจดีย์นั้น บัดนี้พระราชทานนามชื่อว่าคลองเจดีย์บูชา เพราะได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ ๖๐๐ ชั่งเศษ จ้างจีนขุดให้เปนคลองขึ้น เพื่อจะให้เปนทางบูชาพระเจดีย์นั้น มิใช่คลองของผู้อื่นสร้าง เพราะฉนั้นให้คนทั้งปวงเรียกนามตามพระราชทานนี้เทอญ

ประกาศมาณวันศุกร เดือนห้า ขึ้นสิบสองค่ำ ปีมะเมียยังเปนพศก เปนวันที่ ๒๕๐๘ ในรัชกาลปัจจุบันนี้ ขุนปฏิภาณวิจิตรเปนผู้รับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ