๑๑๒ ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมรับตราภูมคุ้มห้าม

ณวันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีมะเมียยังเปนนพศก

มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศแต่บรรดาไพร่หลวง ที่ได้รับพระราชทานตราภูมคุ้มห้ามให้รู้จงทั่วกัน ด้วยทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ แก่หมู่ไพร่หลวงทั้งปวง ทรงแคลงพระราชหฤทัยอยู่ว่า เจ้าพนักงานแลเจ้าหมู่มูลนาย จะเรียกค่าธรรมเนียมเหลือเกินไป จึงโปรดให้ประกาศให้ทราบทั่วกัน เปนแน่เปนแบบเดียวว่า ไพร่หลวงที่ไปรับตรานั้น ต้องเสียค่าธรรมเนียม คนหนึ่งค่ากระดาษสลึงหนึ่ง ค่าพิมพ์เฟื้องหนึ่ง อาลักษณ์สองไพ ค่าตราพระคชสีห์สองไพ ตราพระราชสีห์สองไพ ตราพระคลังมหาสมบัติสองไพ ค่าตรวจแม่กองสองไพ มหาดไทยสองไพ กลาโหมสองไพ มหาดเล็กสองไพ แลค่าหางว่าวแม่กองสลึง อาลักษณ์สลึง กลาโหมเสมียนตราสลึง มหาดไทยพระราชทานเสนาสลึง คลังมหาสมบัติเสมียนตราสลึง มหาดเล็กเจ้าหมื่นศรีสรรักษ์สลึง รวมกันตราภูมใบหนึ่ง ต้องเสียเงินเก้าสลึงเฟื้อง ถ้าเจ้าหมู่มูลนายแลจ้าพนักงาน จะเรียกเอาเงินค่าธรรมเนียม เกินพิกัดนี้มากขึ้นไป อย่าให้หมู่ไพร่หลวงยอมให้ ถ้ามิฟังก็ให้ไปร้องทุกข์ณวังพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมสมเด็จพระเดชาดิศรซึ่งเปนแม่กอง ถ้าการมิตลอดไปก็ให้มาร้องถวายฎีกาในหลวงเทอญ จะโปรดให้ชำระเงินเดิมคืนให้

ประกาศมาณวันจันทร์ เดือนห้า แรมเจ็ดค่ำ ปีมะเมียยังเปนพศก เปนวันที่ ๒๕๑๗ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ