๑๒๑ ประกาศนามพระที่นั่งชลังคพิมาน

แลพระที่นั่งฝ่ายตวันออกในพระบรมมหาราชวัง

ณวันพุธ เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำปีมะเมียสัมฤทธิศก

ว่าด้วยชื่อพระที่นั่ง ชลังคพิมาน เรียกได้แต่องค์เล็กริมน้ำหลังเดียว นอกนั้นองค์ใหญ่ด้านเหนือแลองค์ใหญ่ด้านใต้ องค์สูงยังไม่มีชื่อ ซึ่งจะเรียกว่าชลังคพิมานทั่วไปทุกหลังทั้งจังหวัดพระตำหนักน้ำนั้นไม่ได้ เปรียบเหมือนในจังหวัดท้องพระโรง ก็มีชื่อพระตำหนักต่างๆ พระที่นั่งสนามจันทร์ก็เปนชื่อพระที่นั่งองค์เล็กหลังเดียว ไม่ได้เปนชื่อทั่วไปทั้งจังหวัดท้องพระโรงฉันใด พระที่นั่งชลังคพิมาน ก็เปนชื่อพระที่นั่งองค์เล็กริมน้ำหลังเดียวเหมือนกัน

อนึ่งพระที่นั่งสร้างขึ้นใหม่บนกำแพงตรงหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชื่อพระที่นั่งไชยชุมพล พระที่นั่งตึกหอสูงสำหรับทอดพระเนตรเห็นไปไกลนั้น ชื่อพระที่นั่งภูวดลทัศไนย ฯ พระมหาปราสาทบนกำแพงด้านตวันออกชื่อพระที่นั่งสุทไธศวริย์ ฯ พระที่นั่งท้องพระโรงใหม่ในสวน ชื่อพระที่นั่งอนันตสมาคมฯ พระที่นั่งองค์สูงด้านหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ชื่อพระที่นั่งบรมพิมาน ฯ พระที่นั่งองค์ด้านตวันตกต่อมาข้างใน ชื่อพระที่นั่งนงคราญสโมสร ฯ พระที่นั่งองค์ด้านใต้ ชื่อพระที่นั่งจันทรทิพโอภาส พระที่นั่งองค์ด้านเหนือ ชื่อพระที่นั่งภาณุมาศจำรูญ ฯ พระที่นั่งแฝดซึ่งเปนพระตำหนักเดิมอยู่ด้านเหนือ ชื่อพระที่นั่งมูลมณเฑียร ฯ หอพระปริตอยู่ด้านเหนือพระที่นั่งอนันตสมาคม ชื่อหอเสถียรธรรมปริตร ฯ

ประกาศมาณวันพุธ เดือนเจ็ดขึ้นเจ็ดค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก เปนวันที่ ๒๕๖๒ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

พระศรีสุนทรโวหารสันดานมากด้วยวิตกเกือบอกหัก เปนผู้รับสั่ง ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ