๑๒๗ ประกาศตั้งเจ้าพระยานิกรบดินทรเปนผู้สำเร็จราชการกองสักเลขแทนสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ

ณวันพฤหัสบดี เดือน ๘ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

ด้วยออกญาพระยาราชสุภาวดีศรีสัจเทพนารายน์สมุหมาตยาธิบดีศรีสุเรนทราเมศวรจางวางกรมพระสุรัศวดีกลางรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าใส่กระหม่อม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งว่า แต่ก่อนได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาตินรเนตรนาถราชสุริยวงศ์ ได้ประทับตราจันทรมณฑลหนังสือพิมพ์คุ้มสัก แจกให้ขุนหมื่นในกรุงเทพมหานคร แลหัวเมืองไปก็มาก ครั้นณวันอาทิตย์เดือนสามแรมเก้าค่ำปีมะเสงพศก สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาตินรเนตรนาถราชสุริยวงศ์ ถึงพิราลัยแล้ว การสักเลขแจกหนังสือพิมพ์ยังไม่สำเร็จ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร ที่สมุหนายก เปนผู้สำเร็จราชการในการสักเลข แลแจกหนังสือพิมพ์คุ้มสักต่อไป จึงพระราชทานตราวิมานลอยล้อมด้วยเมฆ ให้สำหรับประทับหนังสือพิมพ์คุ้มสักเปนสำคัญ ถ้าข้าหลวงกองสักผู้สำเร็จราชการเมือง แลกรมการแขวงกำนันพันผู้ใหญ่บ้านด่านคอยซึ่งคอยจับเลข เหนตราวิมานลอยล้อมด้วยเมฆ กับตรากรมพระสุรัศวดีในพระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง ประทับกำกับกันมาฉบับใด ก็ให้เชื่อถือดังหนังสือคุ้มสัก ซึ่งประทับตราจันทรมณฑลเหมือนกัน แล้วปล่อยผู้ได้รับพระราชทานหนังสือพิมพ์คุ้มสักไปมาโดยสดวก ให้กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม กรมพระสุรัศวดี หมายบอกเจ้าต่างกรมเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือน ในพระบรมมหาราชวัง ในพระบวรราชวังให้รู้จงทั่ว แล้วให้กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม กรมท่า มีตราบอกผู้สำเร็จราชการเมือง กรมการหัวเมืองซึ่งคุมเลขเข้ามาสัก แลขุนหมื่นซึ่งเข้ามารับหนังสือพิมพคุ้มสักณกรุงเทพมหานครให้สิ้นเชิง อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

หมายประกาศมาณวันพฤหัสบดี เดือนแปดบุรพาษาฒ ขึ้นเจ็ดค่ำปีมะเมียสัมฤทธิศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ