๑๓๓ ประกาศข้าราชการจะนำข้อความขึ้นกราบบังคมทูล ให้จดหมายยื่นต่อมหาดเล็กๆ ส่งท่านข้างใน

คัดจากหมายรับสั่ง เดือน ๘ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

ด้วยพระยาบำเรอภักดี รับพระบรมราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่า ถ้าข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยจะนำเรื่องความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาด้วยความประการใดก็ดี ก็ให้จดหมายยื่นแก่มหาดเล็ก ๆ จะได้ส่งไปให้ท่านข้างใน ควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ไม่ได้ฉันใด ฤๅจะควรประการใดจะได้ห้ามไว้นั้น ให้มหาดไทย กลาโหม กรมพระสุรัสวดี หมายบอกข้าทูลลอองธุลีพระบาทให้รู้ทั่วแก่ทุกตำแหน่ง อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ