๑๔๕ ประกาศนามผู้ว่าราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์

ณวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้นสิบค่ำ ๑ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

วันพฤหัส เดือนยี่ ขึ้นสิบค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก ดำรัสว่า ชื่อผู้สำเร็จราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์ เปนชื่อตั้งตามนามเมืองไป เมื่อแรกตั้งเมืองนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานแต่นามเมือง ยังไม่ได้พระราชทานนามผู้สำเร็จราชการเมือง การก็เลยมา ควรจะมีชื่อผู้สำเร็จราชการเมืองให้แปลกจากนามเมืองดังหนึ่งเมืองปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้พระราชทานนามเมือง ว่าเมืองประทุมธานี แล้วก็ทรงตั้งผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้น แล้วพระราชทานนามว่าพระยาพิทักษ์ทวยหาร เปนชื่อต่างจากนามเมืองนั้นจึงจะสมควร เพราะฉนั้นบัดนี้โปรดพระราชทานนามพระยาผู้สำเร็จราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์นั้น ว่าพระยาดำรงราชพลขันธ์ ผู้สำเร็จราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์ ถือศักดินา ๓๐๐๐ โปรดเลื่อนให้หลวงยศโยธีผู้ช่วยเมืองนครเขื่อนขันธ์ เปนหลวงขยันสงครามปลัดเมืองนครเขื่อนขันธ์ถือศักดินา ๖๐๐ ดำรัสว่า ชื่อหลวงยกกระบัตรเมืองนครเขื่อนขันธ์ว่า หลวงภูกามภักดีนั้นไม่ชอบกล เพราะว่าภูกาลนั้นเปนคำที่เชือนมาแต่คำว่าโปคคาม ซึ่งเปนชื่อเมืองมหานครเดิมเก่าของพม่าก่อนเมืองอังวะ ไม่ใช่ชื่อเมืองมอญ เพราะฉนั้นบัดนี้ โปรดให้เปลี่ยนชื่อหลวงยกกระบัตรเมืองนครเขื่อนขันธ์ ว่าหลวงนิคมคามบริรักษ์ ยกกระบัตรเมืองนครเขื่อนขันธ์ ถือศักดินา ๕๐๐ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ