Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

๑๐๓. ประกาศมหาสงกรานต์ปีมะเมียสัมฤทธิศก

ณวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้นค่ำ ๑ ปีมะเมียยังเปนนพศก

มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศแก่คนทั้งปวงบรรดาคนที่ถือพระพุทธสาสนาแลธรรมเนียมปีเดือนคืนวัน อย่างเช่นใช้ในเมืองไทยรู้ทั่วกัน ว่าในปีมะเมียนี้วันอาทิตย์เดือนห้าแรมสิบสามค่ำ เปนวันมหาสงกรานต์ วันจันทร์เดือนห้าแรมสิบสี่ค่ำ แลวันอังคารเดือนหกขึ้นค่ำหนึ่ง เปนวันเนา วันพุธเดือนหกขึ้นสองค่ำเปนวันเถลิงศก ขึ้นศักราชใหม่เปน ๑๒๒๐ ในปีนี้ การทำบุญแลเล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์เปน ๔ วันด้วยกันคือเดือนห้าแรมสิบสามค่ำ สิบสี่ค่ำ แลเดือนหกขึ้นค่ำหนึ่ง แลสองค่ำเปนแน่แล้ว คนฟั่นๆ เฟือนๆ เลือนๆ ใหลๆ จำการหลังไม่ได้อย่าตื่นถามว่าทำไมสงกรานต์จึงเปนสี่วัน ก็สงกรานต์สี่วันนี้โดยบังคับตามคัมภีร์โหราศาสตรลางปีก็เคยมีมาแต่ก่อนดอก ตั้งแต่วันจันทร์เดือนห้าขึ้นค่ำหนึ่งไปจนวันอังคารเดือนหกขึ้นค่ำหนึ่ง จดหมายลงชื่อปีในที่ทั้งปวง ให้ว่าปีมะเมียยังเปนพศก ถ้าจดจุลศักราชให้คงเปน ๑๒๑๙ อยู่ ตั้งแต่วันพุธเดือนหกขึ้นสองค่ำไปจนสิ้นปี จนถึงวันเสาร์เดือนสี่แรมสิบห้าค่ำวันตรุษสุดปีนี้นั้น ให้จดชื่อปีว่าปีมะเมียสัมฤทธิศก ลงเลขว่าจุลศักราช ๑๒๒๐ แต่เลข ๗ ตามปีแผ่นดินซึ่งเขียนไว้บนศกนั้น เมื่อเปลี่ยนสัมฤทธิศกแล้วให้เขียนเปนเลข ๘ ไปกว่าจะเปลี่ยนศกใหม่เถิด ในปีมะเมียสัมฤทธิศกนี้มีอธิกมาสเดือนแปดเปน ๒ หนเปนเดือนถ้วนทั้ง ๒ เดือน เมื่อเขียนเลขครุเดือน ๘ ต้องเขียนเลข๘ ตัวเดียวแล้วกาหมายไว้ข้างล่างดังอย่างนี้    ให้รู้ว่าเดือนแปดหลังจะมี ในเดือนแปดหลังต้องเขียนเลข ๘ เปนต้องซ้อนกันไว้ท้ายครุดังอย่างนี้ เถิด วันพุธเดือนห้าขึ้นสามค่ำปีมะเมียยังเปนพศก วันหนึ่ง วันอังคารเดือนสิบแรมสิบสามค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก วันหนึ่งสองวันนี้ เปนวันกำหนดถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา

ประกาศมาณวันจันทร์เดือนห้าขึ้นค่ำหนึ่งปีมะเมียยังเปนพศก เปนวันที่ ๒๔๙๖ในรัชกาลปัจจุบันนี้ พระยาโหราบดีจางวางกรมโหร แลพระยาประสิทธิศุภการว่าที่พระครูพิราม เปนผู้รับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ