๑๓๑ ประกาศตั้งตำแหน่งผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นเมืองกาญจนบุรี ๗ เมือง แลตั้งจีนเวชเปนขุนราชภัตการ

ณวันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

เมืองสมิงสิงหบุรี ๑ เมืองลุ่มสุ่ม ๑ เมืองท่าตะกั่ว ๑ เมืองไทรโยค ๑ เมืองท่าขนุน ๑ เมืองทองผาภูม ๑ เมืองท่ากะดาน ๑ ทั้งเจ็ดหัวเมืองเหล่านี้ แต่เดิมก็ไม่เปนเมือง เปนแต่ที่ตั้งค่ายที่ด่านตั้งอยู่เท่านั้น แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน ทรงพระราชดำริห์ว่า จะให้มีเกียรติศัพท์ดังออกไปข้างเมืองพม่าว่า มีหัวเมืองแน่นหนาหลายชั้น จึงโปรดตั้งให้เปนหัวขึ้น มีกรมการอยู่รักษาทุกเมืองๆ แลชื่อผู้สำเร็จราชการเมืองทั้งเจ็ดนั้นแต่เดิมก็ไม่มี เปนแต่ชื่อเรียกตามตำบลที่ตั้งอยู่นั้นเอง บัดนี้ทรงพระราชดำริห์ว่า ผู้สำเร็จราชการเมือง ไม่มีชื่อตั้งไม่สมควร ณวันพฤหัสเดือนแปดบุรพาษาฒ แรมหกค่ำ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ เปนภาษาสังสกฤตแก่ผู้สำเร็จราชการเมืองเหล่านั้นดังนี้ พระสมิงสิงหบุรี เปนพระสมิงสิงหบุรินทร์ ผู้สำเร็จราชการเมืองสมิงสิงหบุรี พระลุ่มสุ่มเปนพระนินนะภูมิบดี ผู้สำเร็จราชการเมืองลุ่มสุ่ม พระท่าตกั่วเปนพระชินติฐบดี ผู้สำเร็จราชการเมืองท่าตะกั่ว พระไทรโยค เปนพระนิโครธาภิโยค ผู้สำเร็จราชการเมืองไทรโยค พระท่าขนุน เปนพระปนัสติฐบดี ผู้สำเร็จราชการเมืองท่าขนุน พระทองผาภูม เปนพระเสลภูมิบดี ผู้สำเร็จราชการเมืองทองผาภูม พระท่ากะดาน เปนพระผลกติฐบดี ผู้สำเร็จราชการเมืองท่ากะดาน แล้วพระราชทานเสื้อเข้มขาบคนละตัวๆ เปนของขวัญ หัวเมืองทั้งเจ็ดนั้น ขึ้นแก่เมืองกาญจนบุรีทั้งสิ้น แต่ผู้สำเร็จราชการกรมการเมืองแยกย้ายกันมาตั้งอยู่ในแขวงเมืองราชบุรีบ้าง ให้จีนเอ้งเปนขุนราชภัตการจางวางจีนช่างกาวหลาว พระราชทานให้ถือศักดินา ๕๐๐ ทำราชการตั้งแต่ณวันจันทร์ เดือนแปดบุรพาษาฒ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ