ภาคสอง - บนสวรรค์

ได้สังวรรณนาเนื้อความในกามนิต สำแดงประวัติบนดินอันเป็นบุรพภาคก็สิ้นสุดลง ด้วยประการฉะนี้. สมควรจะดำเนิรกระแสความในทุติยภาค พรรณนาสวรรคสมบัติสัมปรายภพ พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาตามควรแก่อุปนิสสัย สืบวารอรรถสาธกต่อไป ณกาลบัดนี้.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ