ภาคที่ ๘ - ตำนานเบ็ดเตล็ด

ตำนานเหล่านี้ เห็นได้ว่าเก็บเอามาลงไว้ในอุตตรกัณฑ์นี้เพื่อฝากไว้แท้ๆ ไม่เกี่ยวแก่เรื่องราวหรือประวัติของพระรามเลย และเพื่อจะให้กล่าวได้ว่าเนื่องด้วยพระราม จึ่งต้องเกณฑ์ให้พระรามเล่าเพื่อสอนพระลักษมณ์ อดีตนิทานเหล่านี้เปนเรื่องสำหรับแสดงธรรมทาหรณก็มี สำหรับเล่ากำเหนิดของผู้มีชื่อเสียงสำคัญก็มี แต่ในที่นี้ไม่จำจะต้องเก็บมาเล่าแม้โดยย่อ จะขอจดไว้เปนแต่สารบานเรื่องดังต่อไปนี้

๑. เรื่องท้าวนฤคถูกสาปเปนเหี้ย เพราะพราหมณ์ไปเฝ้าปล่อยให้คอย

๒. เรื่องท้าวนิมิกับพระวสิษฐวิวาทกัน ต่างคนต่างสาบกันให้ตัวหายเหลือแต่มโน

๓. เรื่องกำเหนิดใหม่แห่งพระวสิษฐ และเรื่องนางอุรวศีกับท้าวปุรุรพลูกพระพุธ ซึ่งเปนปฐมกษัตร์จันทรวงศ์ครองประดิษฐานนคร

๔. เรื่องกำเหนิดท้าวมิถิ ซึ่งเปนต้นวงศ์กษัตร์ชนกแห่งวิเทห ท้าวชนกที่ ๑ นี้ เกิดมาจากพระกายแห่งท้าวนิมิ ซึ่งฤษีกวนในพิธีจนเกิดเปนทารก เพราะฉนั้นไม่มีแม่

๕. เรื่องท้าวยยาติจันทรวงศ์ ลูกท้าวนหุษจันทรวงศ์ ซึ่งถูกสาบให้แก่โดยทันที

๖. เรื่องท้าวปุรุรับความแก่ของพระบิดาแทน จึ่งได้เปนรัชทายาท เปนปฐมกษัตร์ต้นสกุลโปรพจันทรวงศ์ ดำรงนครประดิษฐาน และเรื่องพระยทุซึ่งท้าวยยาติผู้เปนบิดาสาบว่าให้มีลูกเลวทราม (พระยทุนี้คือต้นสกุลยาทพ คือสกุลพระกฤษณะ)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ