ภาคที่ ๕ - แสดงสาเหตุที่บรรดาลให้ทศกรรฐลักสีดา

ภาคนี้ออกจะกะพร่องกะแพร่งเต็มที แลเห็นได้ว่าเก็บเอาข้อความเบ็ดเตล็ดสรรเสริญพระนารายน์มาร้อยๆ กันเข้าไว้กระนั้นเอง ไม่เปนเรื่องเปนราวที่สนุกสนานอะไร พูดยอซ้ำๆ ซากๆ ไปเท่านั้น ใจความคงมีอยู่นิดเดียวแต่เพียงว่า ใครๆ ก็นับถือพระนารายน์ทั้งนั้น ทศกรรฐผู้เดียวอวดดีไม่นับถือ จึ่งบังอาจลักนางสีดาไป เพราะจะต้องตายด้วยมือพระรามเท่านั้น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ