ภาคที่ ๖ - ว่าด้วยการส่งกษัตร์ที่มาช่วยงานกลับเมือง

ภาคนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไร นอกจากกล่าวถึงการส่งกษัตร์ที่ได้มาช่วยงานราชาภิเษกพระรามนั้น กลับไปบ้านเมือง ข้อความก็กล่าวแต่ถึงตัวกษัตร์และบริวารนั้นแลเปนพื้น กษัตร์ที่ส่งเปนลำดับคือ

๑ ท้าวชนก ราชาครองนครมิถิลา (ผู้เปนพระบิดานางสีดา)

๒ ท้าวยุธาชิต ราชาครองเกกัย (น้องนางไกเกยี)

๓ ท้าวประตรรทน ราชาครองนครพาราณสี แคว้นกาศี (เปนมิตร) ทั้งสามนี้เปนสำคัญในหมู่ราชามนุษ

๔ สุครีพ และพวกวานร

๕ พิเภษณ์ และพวกอสูร

อนึ่งบุษบกซึ่งได้ทรงมาจากลงกานั้น เมื่อมาถึงอโยธยาแล้ว บุษบกก็ลอยกลับไปหาท้าวกุเวรผู้เปนเจ้าของเดิม ท้าวกุเวรให้กลับมาเปนราชยานของพระรามอย่างเดิม แต่พระรามโปรดอนุญาตว่าเมื่อใดจะทรงจึ่งให้มารับเสด็จ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ