ประวัติพระราม

พระรามเปนโอรสที่ ๑ แห่งท้าวทศรถ กษัตร์สุริวงศ์ผู้ครองนครศรีอโยธยา แคว้นโกศล พราหมณ์มักนิยมว่าพระรามเปนพระนารายน์อวตารปางที่ ๗ และได้กำเหนิดในไตรดายุค คือยุคที่ ๒ แห่งโลกนี้ พระมารดาพระรามมีนามว่านางเกาศัลยา (ซึ่งในรามเกียรติ์ของเราเรียกว่า “เกาสุริยา”) มีอนุชา ๓ องค์ คือ พระภรต โอรสนางไกเกยี (ซึ่งในรามเกียรติ์ของเราเรียกว่า “ไกยเกษี”) พระลักษมณ์และพระศัตรุฆน์โอรสนางสุมิตรา (ซึ่งในรามเกียรติ์ของเราเรียกว่า “สมุทร”) พระรามได้มเหษีคือนางสีดา เปนบุตรีท้าวศีระธวัช ซึ่งมักเรียกว่าท้าวชนก ผู้เปนกษัตร์สุริยวงศ์ ครองนครมิถิลา แคว้นวิเทห พระรามมีโอรส ๒ องค์ คือพระกุศกับพระลพ พระรามได้ไปปราบท้าวราพณาสูรผู้ครองนครลงกาแล้วกลับมาทรงราชย์ในพระนครศรีอโยธยา ครั้นเมื่อพระรามจะสิ้นพระชนม์ ได้แบ่งแคว้นโกศลเปน ๒ ภาค ให้พระกุศโอรสใหญ่ครองโกศล ตั้งนครหลวงชื่อกุศะสถลีหรือกุศาวดี พระลพครองอุตตรโกศล ตั้งนครหลวงชื่อศราวัสตี (สาวัตถี) หรืออีกนัย ๑ เรียกว่าลพปุระ

ส่วนเรื่องราวของพระราม ที่ไทยเราได้มารวบรวมประพนธ์ขึ้นเปนบทกลอนนั้น มีมูลที่มาจากมัธยมประเทศ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ