เรื่องพระวิศวามิตรกับนางรัมภา

๑๑. เรื่องพระวิศวามิตรกับนางรัมภา - ในการที่จะเปนพรหมฤษีได้นั้นจำเปนต้องข่มจิตรให้สงบจริง ปราศจากยินดียินร้าย พระอินทรและเทวดาอยากจะทำลายพิธี จึ่งใช้ให้นางรัมภาลงไปล่อพระมุนีให้เกิดความกำหนัดอีก ในชั้นต้นพระวิศวามิตรก็ออกจะพอใจในตัวนาง แต่นึกขึ้นได้ถึงครั้งนางเมนะกาก็เคือง จึ่งสาบนางรัมภาให้เปนสิลาอยู่หมื่นปี [เรื่องนี้เองกระมังที่ข้างเราเอาไปปนกับเรื่องพระโคดมสาบชายาที่มีชู้กับพระอินทร เพราะในรามเกียรติ์ของเรากล่าวว่า พระโคดมสาบนางกาลอัจนาผู้เปนชายานั้นให้เปนสิลา และนางกาลอัจนาสาบสวาหบุตรีให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกินลมอีกต่อ ๑]

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ