กุศิกวงศ์

[ก] กุศิกวงศ์ (เล่าเมื่อถึงฝั่งน้ำโสณ)

๑. กำเหนิดพระกุศพรหมบุตร

๒. พระกุศมีมเหษีชื่อนางไวทรรภี มีโอรสชื่อกุศามพะ ๑ กุศนาภ ๑ อสุรตรัช ๑ วสุ ๑

๓. พระกุศามพะสร้างนครโกศัมพี พระกุศนาภสร้างนครหลวงแคว้นมโหทัย (ซึ่งภายหลังได้นามว่า “กานยกูพช์”) พระอสุรตรัชสร้างนครธรรมารัณย์ พระวสุสร้างนครคีริพรช หรืออีกนัย ๑ เรียกว่า วสุมดี (ในมคธราษฎร์)

๔. เล่าเรื่องธิดาทั้งร้อยแห่งพระกุศนาภ ซึ่งพระพายพบแล้วเปนที่พอใจจะชักชวนเสพเมถุน นางไม่ยอม พระพายสาบให้กลายเปนนางค่อม (“กันยากุพชา”) นครหลวงของพระกุศนาภจึ่งเลยได้นามว่า “กานยกุพช์” (อังกฤษเรียกว่า “Kanauj”) นางทั้งร้อยนั้นในที่สุดพระบิดายกให้ท้าวพรหมทัตราชาผู้ครองนครกามปิลย์ ท้าวพรหมทัตเปนมานัสบุตร (เกิดแต่มโน) แห่งพระจุลีพรหมฤษี จึ่งเปนผู้มีคุณธรรมมาก พอรับนางทั้งร้อยไปแล้ว แตะต้องตัวนางนั้นๆ ก็กลับมีรูปโฉมดีดังเก่า

๕. กำเหนิดพระคาถิ ลูกพระกุศนาภราชฤษี

๖. กำเหนิดพระวิศวามิตร์ ลูกพระคาถิ และนางสัตยวดี ธิดาพระคาถิ ซึ่งได้พระฤจิกเปนภัศดา เมื่อภัศดาถึงมรณภาพนางตามไปสวรรค์กลายเปนแม่น้ำ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ