เรื่องพระวิศวามิตรได้เปนมหาฤษี

๑๐. พระวิศวามิตรได้เปนมหาฤษี - เมื่อจากนางเมนะกาไปแล้ว พระวิศวามิตรตั้งประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่ง เพื่อข่มกามคุณารมณ์ บำเพ็ญอยู่นานแล้ว พระพรหมาจึ่งตรัสยกขึ้นให้เปนมหาฤษี แต่พระวิศวามิตรยังคงพยายามต่อไปอีก เพราะมุ่งจะเปนพรหมฤษี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ