๑. มกรา

มาณวกฉันท์
๑. มกรา -คราปฏิสนธิ์
แน่ละ, เพราะชนคิดและกระทำ
เนื่องมนะน้อมพร้อมจะแนะนำ
เกี่ยวนยะคำควรจะประสงค์ ฯ
๑. มกรา -มาอุบัติ
บ่งเพราะมนัสหวังและพะวง
ว่า, คติเก่าเข้าและเจาะจง
สาระก็คงคืบคุณาการณ์ ฯ
๑. มกรา -คราประลุขวบ
ใหม่เหมาะประจวบแจ้งกิจะการ
รัฐประศาสน์ราษฎร์ก็ประสาน
สม ธ ประธานมุ่ง นะหทัย
๑. มกรา -ปรารภะเหตุ
ใครปฏิเสธมาน่ะ ไฉน ?
เรานระชาติราษฎร์ระบุ, ไทย
เชิญเถอะน่ะ-ชัย-ยะ !ชโย ชโย !

๑ มกราคม ๒๔๘๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ