ชาติปิยานุสรณ์

โคลงกระทู้วิชชุมมาลาฉันท์
เป็น เอกอิสรภาพนามภูมิสยาม
เป็น เอกอิสรภาพนามแว่นแคว้น
คน ผู้อยู่ในความเจริญรอบ แล้วแฮ
ไทย เทศผิวะเทียบแม้นดั่วด้าวแดนสรวง ฯ
ทั้ง ปวงเราอุบัติได้โดยศิริ สวัสดิ์ฮา
ใจ จะควรปิติไม่น้อย
แล ตั้งกมลตริตรองนึก ดูนอ
นาม ชาติไทยใช้อยต่ำด้วยประการใด ฯ
พร้อม กันในหมู่เชื้อชาวผไทย ไทยเทอญ
สอง ประการกายใจจุ่งพร้อม
ปอง ผลเพื่อศิวิไลซ์ลุแหล่ง หล้าแล
ความ สุขความเจริญห้อมหอบอุ้มอวยพยุง ฯ
หมาย มุ่งชูเชิดช้อนชาติไทย เราแฮ
คง อยู่คู่ดินไตรตราบฟ้า
ตรง เดินสู่เจริญไพบูลย์ยิ่ง ยิ่งรา
กัน เหตุอันเป็นข้าศึกให้สูญหาย ฯ
ชื่อ ชายไทยชาติต้องสมเป็น ไทยนา
ตน มิควรคิดเห็นประโยชน์สั้น
คน อื่นจะยากเย็นก็ช่าง ใครเฮย
ไทย เพราะชื่อเท่านั้นชนิดนี้ดีไฉน ฯ
ส่วน ในสองให้มั่นเสมอมอบ เสมือนนา
ใจ และกายประกอบกิจเกื้อ
เห พรากจากกันขอบฤๅชั่ง ดูฤๅ
หัน ส่ายคลายสัตย์เมื้อละเมิดทิ้งไทยนาม ฯ
เป็น ความเสียอย่างร้ายฤๅสม ควรเลย
อื่น จากไทยใครชมชอบบ้าง
พื้น เพพวกเดียวนิยมเยี่ยงอย่าง กันแล
พรรค ประเภทนั้นอ้างอื่นแท้ไทยไฉน ฯ
พาล วิสัยต่ำช้าทุรชน
โหด หากเห็นแก่ตนมากล้ำ
โฉด หวังแต่แสวงผลคิดเพื่อ ตนเฮย
เขลา ก็เขลายังซ้ำแส่ด้วยดีอะไร ฯ
หมาย ไว้เยี่ยงนี้อย่าพึงเอา อย่างเลย
ความ ที่ควรชาวเราจักรู้
นาม ชาติก็เหมาะเบาฤๅระลึก ดูฤๅ
ไทย เหตุใช่ทาสผู้อื่นให้คะนึงเห็น ฯ
คือเป็นอิสรภาพทั้งเอกะ ราชฮา
ใช่ จะเป็นเช่นนระชาติผู้
ข้า เขาสิเขาประทุษบีบ คั้นแฮ
ทาส ต่ำต้องจำสู้นิ่งให้ข่มเหง ฯ
ไป เกรงเสื่อมศักดิ์แท้ไทยดิลก ประเทศฮา
มี ชาติชาวโลกยกใหญ่แล้ว
ใคร พอพละภาพครองอยู่ ได้นา
อาจ ประสบเจริญแผ้วแผ่พ้นเขาฉิน ฯ
ล่วง หมิ่นเกิดจากผู้อื่นเกรง ไฉนนา
หลู่ พวกเดียวกันเองเท่านั้น
ดู น่าติเตียนเพรงนี้ระงับ อย่าพ่อ
เบา จิตคิดประมาทกั้นกีดห้ามความเจริญ ฯ
ยืน นานเนิ่นแม้นับคะเนไทย ชาติฤๅ
ยง ยิ่งหลายรอบขัยขวบร้อย
คง ทนบ่ท้อในเหตุยาก ประจวบนา
ธาร ซึ่งตนแต่น้อยเนื่องคุ้งทีฆะกาล ฯ
มา ด้วยมานมั่นพร้อมพริโย ฬารแล
กาล ประกอบโชคโอกาสให้
นาน เนื่องนับใหญ่โตยังยิ่ง อีกนา
เนา อยู่เป็นไทยได้สะดวกเข้าเขตเกษม ฯ
ควร เปรมปราโมทย์น้อยไปหรือ พ่อเอย
ที่ ชาติไทยเถลิงลือทั่วหล้า
ชาว ไทยใช่ใครคือสืบชนก ไทยแน
เรา ก็ควรจักอ้าโอษฐ์ซร้องสาธุการ ฯ
ตรอง สมานสมัครพร้อมเพียงนิรันดร์ เทอญรา ฯ
ตรึก ว่าเราไทยสมัญญสมรรถเชื้อ
นึก เห็นประโยชน์อันใดหนึ่ง มีนา
ดู จะเห็นผลเกื้อแก่ด้าวดีไฉน ฯ
แล ใจจงอย่าท้อถอยเพียร เทียวพ่อ
ควร สฤษดิ์กิจใดเสถียรเถิดทั้ง
รัก สงบอย่าเบียดเบียนกันและ กันเลย
นาม หมู่เดียวเหนี่ยวรั้งร่วมน้ำใจกัน ฯ
ถือ ฉันท์พี่น้องร่วมแดนดิน เดียวฮา
ความ รักในพรรคถวิลอย่าเว้น
กลม กลืนมิตรภาพจิน-ตนะกิจ สนิทนอ
เกลียว แห่งไมตรีเน้นแน่นตรึ้งตรึงสมาน ฯ
เป็น สมะการแล้วแต่สติพล เทอญพ่อ
จิต อย่าคิดปลีกตนแตกร้าว
อัน สามัคคีผลคุณพิเศษ
เดียว นี่แหละควรน้าวหน่วงเต้าตามประคอง ฯ
รัก ตนต้องรู้จักขจัดมล เหตุแฮ
ชาติ เกิดกำเนิดตนก็ต้อง
เชิด ไว้อย่าให้ชนปรชาติ หมิ่นนา
ชู แต่ใช่เช่นร้องประกาศโอ้อวดเขา ฯ
สงวน เท่าที่แท้กะกำหนด ควรนา
ศักดิ์ แห่งชาติไม่กดเพื่อด้อย
รัก คือคิดแทนทดคุณแด่ ชาติแล
สัตย์ ซื่อสุจริตพร้อยเพริศแพร้ววราภรณ์ ฯ
รัก บวรนาถเจ้าจอมประเทศ
ขัติย์ ดิลกปกเกศอยู่เกล้า
ปิ่น ฉัตรรัฐเกษตรเกษมทั่ว
ภูว์ ภพสบโสตถิ์เผ้าผริต (แผ่ไป) ด้วยบารมี ฯ
รัก ศรีสุนทรอรรถล้ำโอฬาร
ศาสน์ พุทธประดิษฐานเทอดไว้
บรม วาทศาสดาจารย์จอมรัตน์
ครู ประเสริฐเลิศให้ห่วงป้องปองสงวน ฯ
จึ่ง ควรที่ได้เกิดกายใน ไทยนา
สม กับตนเป็นไทยสืบเชื้อ
นาม ไทยอีกไทยใจจริงต่อ ไทยแฮ
ไทย อยู่เป็นไทยเยื้อยืดฟ้าดินสลาย ฯ
อย่า วายว่างเว้นเมื่อมีโอ กาสนา
เฉย อยู่สู่โทมนัสแท้
เลย ละประดุจโคหายเพราะ โจรฤๅ
เรา จะล้อมคอกแก้เกี่ยวกั้นกันไฉน ฯ
เชิญ ไทยอย่าทอดทิ้งธูรบำ รุงเทอญ
เข้า ส่วนธนสารสำหรับเกื้อ
เรี่ย รายแต่ตามกำลังแห่ง ตนแฮ
ราย ละมากน้อยเอื้อออกให้กรรมการ ฯ
สร้าง ยุทธยาน แกว่นแกล้วกลางมหา สมุทรแฮ
เรือ “พระร่วง” รณพาห์เพื่อไว้
รบ สู้ศัตรูมาหมายเบียด เบียนแล
ถวาย พระจอมมกุฎไท้อุทิศด้วยกตัญญู ฯ
ให้ ดูรายละเอียดอ้างอันทรัพย์ นั้นนา
ได้ มากหากจักนับหนึ่งล้าน
โดย เศษอีกหลายรับรวมร่วม แล้วพ่อ
ไว หน่อยเถิดรั้วบ้านจักได้สมถวิล ฯ
เห็น นาวินว่องน้ำนาม “พระ ร่วง” ฤๅ
เรือ ที่ชาวเราสละทรัพย์สร้าง
แล่น คะนองฟ่องลำผงะผงาดผาด พิศแฮ
อ้าว เอิกเพิกชลคว้างควั่งล้ำเลยครา ฯ
เข้า มาในน่านน้ำสยามวัน ไรฤๅ
อ่าว จะเต็มชนสรรพ์แซ่ซร้อง
วัน นั้นแหละวันอันไทยอิ่ม ใจแล
ใด จะปรีดิ์เปรียบพ้องพบพ้องของประสงค์ ฯ
เรา บงบเบื่อตื้นเต็มปี ตินอ
จัก คิดอุ่นจิตทวีส่วนล้ำ
ปลื้ม เหตุที่ไทยมีความภัก ดีแฮ
ใจ ร่วมรวมนับน้ำหนึ่งน้อมสมานฉันท์ ฯ
พร้อม กันเปล่งศัพท์ร้องชโย
เอื้อน โอษฐ์ออกอุทานโส-มนัสซร้อง
อวย ชัยอิทธิเดโชดมแด่ เรือเทอญ ฯ
พร ประสิทธิ์ชยสิทธิ์ป้องริปุแพ้ภินท์สลาย เทียวแล ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ