คติของพวกเราชาวไทย

กาพย์ยานี ๑๑
เราไทยอุบัติในประเทศไทยวิไลครัน
ชนกชเนติพัน-ธุเราเล่าก็ล้วนไทย
ซ้ำบริหารตนพยุงชนม์เจริญวัย
ในไทยนิราศภัยภิรมย์สุขมิขุกเข็ญ
นี้เพราะพระจอมไทยธิราชไท้ไทยเป็น
ฉัตรแก้วกำบังเย็นสริราพยพเรา
เหตุนี้และเราไทยเร่งคิดไว้อย่าใจเบา
เชื้อชายปรีชาเชาว์มโนหาญและชาญศิลป์
เร่งครวญอนุสร์รู้กตัญญูพระภูมินทร์
กัตเวทีเร่งจิน-ตนานึกคะนึงสอง
พระเดชพระคุณปิ่นมหินทร์เทพยโพธิ์ทอง
ซึ่งทรงอำนาจครองไทยรัฐละเราไทย
ดลยามสยามรมณ์เป็นบรมสุขใน
กาลใดสมัยใดคณะเราก็เปรมปรีดิ์
ผิว์ยามสยามทุกข์บมีสุขเกษมศรี
เหตุหมู่ริปูมีเป็นอาทิมาบีฑา
เราไทยก็ควรจักสวามิภักดิ์ประกอบสา-
มัคคีทั้งจิตกา-ยะเพื่อหวังกำจัดภัย
รักษาองค์อิศวเรนทร์สมาเมนทรกุฎไกร
รักษาประเทศไทยไทยชาติเฉลิมชู
รักษาพระพุทธศาสน์วระวาทบรมครู
โดยความกตัญญูกัตเวทิ์ของไทยเรา
ควรม้วยก็ยอมม้วยชีวะด้วยมรณภัย
ความดีขจรไปตลอดฟ้าและดินสูญ
ชาติเช่นกับนาวามโหฬาระยาตรยูร
จอมจักรมไหสูรย์พระประดุจนายเรือ
ส่ำราษฎรในผไทคือคณาเผือ
อาศัยนาวาเหลือพรรณนาอเนกนันต์
ผิว์เรือจะอับปางลงณกลางสมุทรอัน
ลึกล้ำมหันต์ครันก็จะม้วยมิเหลือหลง
เราไทยควรคิดว่าจะช่วยพานาวาตรง
ข้ามมหาสมุทรคงคืนสู่ถิ่นนิเวศน์สถาน
ฉันใดณไทยเราก็บเขลากมลมาน
ชาติชายชาตรีชาญควรจะคิดผดุงชู
ไทยเราให้ยิ่งเยี่ยมเจริญเทียมวิเทศภูว์
สมนามและสมบู-รพะชนนิยมกัน
เสียชีพอย่าเสียสัตย์วระวัจน์พระทรงธรรม์
ระลึกทุกคืนวันสถิตเหนือศิโรตม์ เทอญ ฯ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ