เฉลิมฉลองวันชาติ

ภุชงคประยาตรฉันท์
เพราะเปี่ยมปีติปลื้มปลาบระลึกทราบเสมอกาล
ณ “วันชาติ” เฉลิมวารฉลองวาระมาถึง
พสกส่ำสิสำแดงฤดีแจ้งประจำจึง
สมานจิตรำพึงประดุจพี่และน้องผอง
ละล้วนพันธุ์เผ่าไทยสถิตในขนบครอง
ณ ขอบเขตวิถีของระบอบรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย ชื่อจะชี้หรือก็คือมูล
เพราะราบเรียบและเพียบพูนพิพิธภาวะพึงมี
ประมวลผลจะดลได้อะไรใดอุดมดี
ประโดยสรรพะเสรีสรุปสิทธิอิสสร
มิผิดแผกมิแยกชั้นเสมือนกันนิรันดร
ก็ถึงแท้และแน่นอนตระหนักในหทัยเรา
ลุปีเก้าจะเข้าปัจ-จุบันพรรษสิพร้อมเพรา
สะพรั่งพัฒนาเนาอเนกสิ่งประโยชน์สาร
ประสบแจ้งประจักษ์ตาและใจมาตลอดกาล
อดีตเนื่องฉนำนานฉะนี้น่าจะปรารมภ์
ระลึกรู้ระหว่างราษฎร์ณ “วันชาติ” และชื่นชม
ประชุมฉันทะชอบสมสมัยสันนิบาตวาร
สมัครหวังและยั้งยึดประพฤติพฤทธิ์ธรรมฐาน
กระทั่งเกี่ยวกระทำการเสาะสรรสร้างสฤษดิ์ผล
ทวีแผ่เพราะแพร่เริ่มผดุงเติมเผดิมดล
ลุแด่ชาติประเทศตนเจริญเต็มและเข้มแข็ง
ณ “วันชาติ” ประชาชาติเพราะมุ่งมาตรกมลแรง
ฤดีจิตผจงแจงจรดพากย์ประพันธ์ฉันท์
เฉลิมวาระวันชาติฉลองมาสสมัยอัน
อุดมสิทธิครบสรรพ์ประสบทั่ว ณ ไทยชน
ชโย! พรบวรวัฒน์สวัสดิ์ภัทรพิบุลดล
นิรันดรผเดิมพลสมรรถเพียบภิย์โยพูน
ประเทศชาติพระศาสน์ขัต-ติย์ราชรัชมไหสูรย์
สรุปรัฐธรรมนูญจิรัตถีติกาล เทอญฯ

๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๔

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ