มหานครปเวศน์คำฉันท์

๑๑ กรุงเทพมหานครอมรรัตนะโกสินทร์
พารามหาอิน-ทระอยุธนิโยดม
๏ โมฬีดิลกภพนพรัตน์บุรีรมย์
เริงราษฎร์ประชาสมสุขะโสตถิ์เกษมสานต์
๏ เป็นที่สถิตรา-ชนิวาสะโนฬาร
พิศแล้วพิไลบานมนะเบกมิเบื่อชม
๏ สูงลิ่วสล้างยอดดุจย้อยพิมานพรหม
ใหญ่งามสง่าสมกละเทพชะลอลง
๏ ได้ส่วนละล้วนสิท-ธิพิจิตระบรรจง
ยิ่งยวดและทรวดทรงศุภะแพร้วพพรายสี
๏ ปราการประกิตล้อมระยะป้อมประดิษฐ์ดี
มั่นคงประกอบมีณระหว่างประจำเนือง
๏ นอกในนครดูชละคูประตูเมือง
ศัตรูริปูเปลืองพละเปล่าจะต่อตี
๏ แถวถลถนนตามระบุนามอเนกมี
รื่นเรียบระเบียบดีและสะอ้านสะอาดตา
๏ ผาดผ่านสะพานข้ามยละงามและแน่นหนา
ใครใดจะไปมาก็สะดวกสบายเดิน
๏ บ้านตึกคฤห์ครึกตั้งสรพรั่งตระหง่านเมิล
ปราโมทย์กระมลเพลินจระพลางพินิจยล
๏ เดิมเราสิเนาพา-หิระคามะแห่งหน
บอบช้ำระกำทนทุระทุกขะลำเค็ญ
๏ พบแต่ประชุมชาวพนะชนบทเป็น-
ผู้ห่างจะรู้เห็นคุณะโทษประโยชน์ผล
๏ ไกลความสนุกทุก-ขณะสุขบได้ดล
บัดนี้สิมายลพระมหานครหลวง
๏ พ้องพบประสบข้า-วระบาทธุลีปวง
น่าเปรมเกษมดวงจิตปลื้มมิลืมชม
๏ สมเด็จบรมนารถอธิราชนโรดม
โปรดเกล้าฯ สฤษดิ์สมกิจะรัฐเจริญเรือง
๏ รู้รอบระบอบสรรพ์ระบุบรรพ์อนันต์เนื่อง
เหตุการณ์ณบ้านเมืองก็ประจักษ์พิจารณ์ญาณ
๏ เว้นชั่วประพฤติชอบธุระประกอบทวีการ
สัตย์ธรรมประดิษฐานดุจะอ้างละอย่างยล
๏ ห้าวหาญทหารบกกิจะยกอรินทร์รณ
ป้องเขตประเทศชน-บทะทั่วไผทไทย
๏ ทุกกรมและกองหลายพละหมายประชิดชัย
เชิงยุทธศาสตร์ไกรวิธะเกริกกระบวนหาญ
๏ เหิมราญทหารเรือคณะเหลือประมวลมาณ
รายห้องริปูรานรัฐะถิ่นทะเลชล
๏ ล้วนเชี่ยวเฉลียวส่ำกิจะชำนิไกกล
เอาธูรพิทักษ์ยลประดิยุทธะนาวา
๏ ผ่านเห็นพหลเสือ-พนะเหลือพิไลตา
กิจจานุกิจปรา-รภะปรีชะเปรื่องสม
๏ “เสียชีพมิเสียสัตย์”ศิริวัจน์วโรดม
นิตย์ตรึกระลึกรม-ยะประดับณดวงมาน
๏ เหล่าสรรพะลูกเสือคณะเจือประจงการ
ฝึกหัดมนัสบานบมิคิดจะบิดเบือน
๏ แม้รุ่นดรุณอยู่สติรู้ระลึกเตือน
รักชาติบแชเชือนพิศะชวนคะนึงชม
๏ อีกพลตระเวนวางระยะทางวิถีคม
ไวว่องประลองสมกิจะสิทธิรักษา
๏ ป้องกันนิกรพาลจะระรานและพาธา
กำกับระงับอา-ดุระเหตุระไวระวัง
๏ นักเรียนก็เพียรหาวิทยานิยมหวัง
ซึ่งศิลปศาสตร์กัง-วละนึกและฝึกสอน
๏ ปรุงเชาวน์เฉลาปราชญ์วุฒิวาทกระวีวร
เพิ่มพูนสถาพรคุณะภาพพิชาชาญ
๏ ข้าราชการปวงณกระทรวงทบวงการ
ทุกกรมนิยมภารธุระกอบก็เที่ยงธรรม์
๏ ทั้งทัศนาสงฆ์ชินวงศ์วิสุทธิ์สรรพ์
งามศีละพรหมจรร-ยะวินัยสุศึกษา
๏ ครองบรรพชิตหมายยุติกายและวาจา
ใจมั่นณสัมมา-ปฏิบัติพระสัทธรรม
๏ สืบศาสโนวาทอนุศาสน์ประกาศนำ
เกื้อสุจริตกรรมอนุกูลประโยชน์การณ์
๏ ทั้งหลายละล้วนชวนมนะควรเกษมสานต์
ไว้วางกระมลมานบมิน่าจะกังวล
๏ นี้เหตุพระเป็นเจ้าภพะเฝ้าประชาชน
ทรงมุ่งผดุงจนรัฐะรุ่งจรุงรมย์
๏ ควรที่จะคำนึงพระคุโณปการสม-
เด็จปิ่นปิโยดมนิจะวันและเวลา
๏ ขอชัยมงคลพรผลพิเศษสา-
ธรเลิศ ณ โลกมาดละเสริมประสิทธิ์พูน
๏ พุทธานุภาพเรืองอดิเรกวราดูลย์
ธรรมานุภาพบูรณ์สุขะบถคุโณฬาร
๏ สังฆานุภาพสรรพ์สุภะขันธสันดาน
เทวานุภาพชาญสุระฤทธิเกริกไกร
๏ สรวมจงพิทักษ์รักษ์อธิราชนเรนทร์ไท
ให้ทรงเสวยไอ-ศุริย์ราชย์เจริญเทอญ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ