วารวิสาขะมาส

กาพย์สุรางคนาง ๒๘ 
วิสาขะมาสนิยมประกาศ
พิเศษะกาลลุเพ็ญพระจันทร์
ณ วันและวารเสมอสมาน
เสมือนสมัย 
พระพุทธองค์ประสูติและทรง
สุภาภิไธยลุธรรมะเลิศ
ประเสริฐพิสัยวิมุตติภัย
ปรินิพพาน 
ก็กาลฉะนี้สิน่าจะปี-
ติเปี่ยมณฐานมหัศจรรย์
อนันต์ประมาณประโมทย์ผสาน
กรัญชลี 
ระลึกพระคุณพระเอกอดุลย์
ดิลกมุนีศิราภิวาท
พระนาถณตรี-พิภพบดี
อุดมสุธรรม 
ประสาทพระสาสน์วราธิวาท
แถลงแนะนำคนึงพระสงฆ์
ธ ทรงและจำประสิทธิคำ
พระพุทธสอน 
และแล้วประกอบสบถระบอบ
วิวัธน์บวรละเว้นวิถี
กลีและถอนทุโทษปกรณ์
ณไตรทวาร 
กระนี้แหละเช่น-กะจักษุเห็น
พระธรรมพิศาลมิเสียประสบ
สุภพและมานมนุษย์ขนาน
สมัญญะนาม 
ประจักษะเหตุสนองพระเดช
พระคุณเพราะความ-มนัสตระหนัก
สู่ภักดิงามถนัด ณ สาม
พระรัตน์จรูญ 
ประหนึ่งกะปู-ชนีย์พระครู
สวัสดิมูลประมวลประโยชน์
มโนชมนูญ-ญ ผลพิบูล
ประดุจแสดง ฯ 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ