๖๒ ประกาศว่าด้วยเขียนเลขประจำปีรัชกาลทับหลังศก

ลงวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๖ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก

ขุนมหาสิทธิโวหารรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อน่า ถ้าผู้ใดจะเขียนหนังสือจดหมายเหตุ และจดหมายด้วยข้อราชการใดๆ ตั้งแต่ปีขาลจัตวาศก ต้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาจนบัดนี้ ถ้าจะเขียนปีเขียนศกให้เขียนเลขประจำปีในรัชกาลไว้บนศก และเขียนรูปตราแผ่นดินไว้ท้ายศก ดังนี้.

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ๒๗ ปีนั้น ตั้งแต่ปีขาลจัตวาศก (เปนต้น[๑]) ปีมะโรงสัม๒๗ฤทธิ์ศก (เปนที่สุด)

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๑๕ ปีนั้น ตั้งแต่ปีมะเสงเอกศก (เปนต้น) ปีมะแมเบ็๑๕ญจศก (เปนที่สุด)

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๗ ปีนั้น ตั้งแต่ปีวอกศก (เปนต้น) ปีจอ๒๗ทศก (เปนสุด)

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่า ก็ให้ใช้ตามหมายประกาศชั้นก่อน แต่ให้เขียนรูปตราตามแผ่นดินไว้ข้างท้ายศก ตราสำหรับแผ่นดินให้เขียนอย่างนี้ ตามรับสั่ง

ณวันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๖ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก[๑] ในประกาศบอกรายปีตลอดทุกรัชกาล ในนี้ย่อลงให้สั้น

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ