๒๘. ประกาศห้ามไม่ให้ผู้มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องในการพิจารณาคดี

พบต้นฉบับในหมายรับสั่ง เดือน ๗ ปีขาลฉศก

ตอนต้นฉบับขาด

ตั้งแต่นี้สืบไป ห้ามมิให้ผู้ทำเรื่องราวกราบบังคมทูลพระกรุณาแลร้องถวายฎีกาเก็บเอาความของผู้อื่นมาว่า แลเอาพระนามเจ้าตั้งกรมเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลชื่อขุนนางไม่ได้เปนแม่กองมากดขี่ขุนศาล ว่าได้เพ็ดทูลเจ้ากรมนั้น พระองค์นั้น ได้ร้องกับขุนนางกรมนั้น.

กับอนึ่งขุนศาล ตลาการ เจ้าพนักงานเรียกเงินค่าฤชาธรรมเนียมถูกต้องไม่เหลือเกินผิดกฎหมายแล้ว ห้ามอย่าให้เข้ามาว่ากล่าวเปนอันขาดทีเดียว ถ้าผู้ใดมิฟังจะให้กดเอาคดีเปนแพ้ตามรูปความแล้ว จะให้ลงพระราชอาญาโดยฐานละเมิดเปนพินัยหลวง.

อนึ่งขุนศาล ตลาการ ซึ่งชำระความของราษฎรทุกๆ ศาล ถ้าความขัดขวางประการใดก็ให้ร้องเรียนกับแม่กอง ถ้าแม่กองชำระตัดสินไปแล้ว ก็ให้คัดข้อความขึ้นหาฤๅ ฯ พณ ฯ ลูกขุนณศาลหลวง ๆ ปฤกษาไม่ตกลงฤๅปฤกษาแย้งกันก็ดี ให้เอาข้อความแลคำปฤกษาแย้งขึ้นกราบเรียนหาฤๅ ฯ พณ ฯ ลูกขุนศาลาๆ ปฤกษาไม่สำเร็จแล้วแก่กันได้ ก็ให้เอาข้อความนั้นกราบบังคมทูลพระกรุณา อย่าให้ขุนศาลตลาการ กดความของราษฎรไว้ให้เนิ่นช้าเปนอันขาดทีเดียวนั้น.

ให้กรมมหาดไทย กลาโหม กรมเมือง หมายประกาศป่าวร้องข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือน ข้าเจ้าต่างกรม ยังไม่ได้ตั้งกรมฝ่ายน่าฝ่ายใน ในพระบรมมหาราชวัง ในพระบวรราชวัง แลราษฎรให้รู้จงทั่วตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ