๓๑ ประกาศห้ามไม่ให้ทำฎีกาถวายด้วยกระดาษม้วน แลให้ใช้อักษรตามแบบอย่าง

คัดจากหมายรับสั่ง

วันจันทร์ เดือน ๘ แรม ๘ ค่ำ ปีขาล ฉศก

ขุนมหาสิทธิโวหาร รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้ประกาศแก่ข้าราชการฝ่ายทหาร พลเรือน ฝ่ายน่าฝ่ายใน แลราษฎรทั้งปวง บรรดาที่ต้องทำฎีกาทูลเกล้าฯ ถวาย อย่าให้เขียนกระดาษม้วนยาวๆ อย่าให้ต้องทรงคลี่ลำบาก ให้เขียนใส่กระดาษตัดเปนท่อนแล้วติดเข้าเหมือนอย่างสมุดฝรั่ง จะได้ทรงทอดพระเนตรง่ายๆ ถ้าสงไสยไม่เข้าใจให้มาดูตัวอย่างที่ห้องอาลักษณ์.

อนึ่งเงินที่จะเขียนใส่ในฎีกานั้น ถ้ายืมเงินกันมาเท่านั้น ได้เอาไปใช้แล้วเท่านั้น ยังค้างอยู่เท่านั้น ข้างเจ้าหนี้ว่าเอามาส่งเท่านั้น ยังค้างอยู่เท่านั้น เจ้าหนี้กับลูกหนี้เถียงกันไม่ต้องกัน ฤๅเรื่องราวอื่นๆ ที่จะต้องเอาเงินว่าเปนตัวความอย่างนี้ เขียนรายเงินใส่ด้วยก็ควร เงินที่ไม่ต้อง (ฉบับขาด)

อักษรที่จะใช้ให้ถูกต้อง แลพระนามเจ้าแลชื่อขุนนาง ที่จะต้องออกพระนามออกชื่อนั้น ถ้าเขียนไม่ถูกก็ให้มาดูแบบดูอย่างที่ห้องอาลักษณ์ อย่าเขียนให้ผิดอักษรแลพระนามเจ้าแลชื่อขุนนางเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวายเปนอันขาดทีเดียว.

ให้กรมมหาดไทย กลาโหม กรมพระสัสดี หมายบอกให้รู้จงทั่วกันทุกหมู่ทุกกรม อย่าได้ขาดได้ตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ