๓๖ ประกาศพระราชทานนามวัดเงินว่าวัดรัชฎาธิฐาน วัดทองว่าวัดกาญจนสิงหาศน์

คัดจากหมายรับสั่ง

วันศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีขาลฉศก

ขุนมหาสิทธิโวหาร รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า วัดเงินวัดทองบางพรมเปนที่อันสมเด็จพระบรมราชมหาไอยิกาเจ้า กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ทรงถาปนาการสร้างไว้แต่ก่อน ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จดำรงอยู่ในราชสมบัติ ได้ทรงพระราชอุสาหะให้ปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมให้บริบูรณ์เปนพระอารามหลวง ด้วยบริจาคพระราชทรัพย์กระทำให้สำเร็จ เพื่อจะฉลองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชมหาไอยิกาเจ้า ซึ่งสวรรคตล่วงไปแล้วนาน แต่ยังไม่ได้ทรงพระราชทานพระนามเปนบรรดาศักดิ์สมควรแก่พระอารามหลวง บัดนี้ทรงพระราชดำริห์ให้แปลงชื่ออารามเดิมว่าวัดเงินวัดทองนั้นให้เปนนามมคธภาษา วัดเงินให้เรียกว่าวัดรัชฎาธิฐาน วัดทองให้เรียกวัดกาญจนสิงหาศน์.

ให้มหาดไทย กลาโหม กรมท่า หมายป่าวประกาศให้รู้จงทั่วกันอย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ